Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Gość


Nasze ośrodki


RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Jednym ze znamiennych rysów czasu współczesnego są narastające zagrożenia społeczne i patologizacja życia społecznego, zachodzące na wszystkich poziomach organizacji społecznej – indywidualnym, grupowym, instytucjonalnym, zbiorowym i makrospołecznym. Powoduje to zarazem stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów – pedagogów przygotowanych do pracy w wielorakich służbach społecznych i instytucjach działających w obszarze prewencji społecznej, resocjalizacji, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz wyspecjalizowanych w profilaktyce korekcji i terapii szeroko pojętego niedostosowania społecznego. Odpowiedzią na te uwarunkowania i potrzeby jest specjalność pedagogiczna resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

Szerokoprofilowa specjalność wypływa z niezbędnego założenia, że współczesne działania resocjalizacyjne muszą mieć charakter systemowy i kompleksowy, obejmować zwłaszcza wczesne stadia niedostosowania społecznego, działać głównie prewencyjnie wobec osób, grup, środowisk zagrożonych deprawacją, patologią, kryminalizację i marginalizację społeczną. Stąd profil specjalności obejmuje zarazem profilaktykę społeczną, a w tym takie zakresy jak: obszary i kierunki profilaktyki społecznej; instytucje i służby oraz ich zadania; strategie profilaktyczne; metody i formy działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; aktywizację wsparcia społecznego w środowiskach zagrożonych patologiami; działania sektora pozarządowego w obszarze niedostosowania społecznego. Kształcenie w zakresie resocjalizacji obejmować będzie w szczególności specyfikę metod i form pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w warunkach wolności dozorowanej i izolacji społecznej, problematykę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na potrzeby realizacji korekcyjnego wychowania, etiologię zjawiska przestępczości, organizację systemu instytucji wychowania resocjalizującego i systemu penitencjarnego oraz obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne, zagadnienia opieki następczej i post – penitencjarnego usamodzielniania.

Kształcenie oparte o powyższe założenia, uwzględniające szeroki zakres wiedzy teoretycznej, wzbogacone ofertą warsztatową i praktykami zawodowymi, daje absolwentom rozległe kompetencje i możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej, a także stwarza podstawy do twórczego i aktywnego kształtowania własnego rozwoju zawodowego i elastycznego reagowania na trendy rynku pracy.

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja i profilaktyka społeczna przygotowują absolwenta, który:

 1. Dysponuje rzetelnym i rozległym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej oraz refleksyjne i twórcze działania zawodowe.
 2. Ma ugruntowane potrzeby poznawcze, gotowość do ustawicznego uczenia sięi samodoskonalenia, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 
 3. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
 4. Ma świadomość i rozumienie wielorakich dylematów moralno-etycznych współczesnego życia społecznego, rozstrzyga je na gruncie praw człowieka, przyswoił i respektuje etyczne zasady pracy pedagoga. 
 5. Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne czyniące go zdolnym do dobrego kontaktu i pracy z osobami, grupami, środowiskami społecznymi i do wywierania celowego wpływu społecznego. 
 6. Jest znawcą zjawisk i procesów społecznych związanych z warunkami rozwojui kształtowania się człowieka oraz z pedagogicznym oddziaływaniem na osoby, grupy i środowiska społeczne, potrafi zrozumieć oraz analizować zjawiska społeczne występujące w skali mikro-, mezzo-, makro-społecznej i w skali globalnej. 
 7. Zna szczegółowo oraz potrafi monitorować i diagnozować dysfunkcje, zagrożenia i patologie społeczne, trafnie rozpoznaje symptomy określonych zagrożeń i zachowania ryzykowne w poszczególnych środowiskach społecznych. 
 8. Potrafi projektować i wdrażać programy profilaktyczne przeciwdziałające zagrożeniom społecznym i zaburzeniom socjalizacji oraz realizować je we współpracy z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi.
 9. Zna funkcjonowanie i specyfikę systemu instytucji profilaktyki społeczneji resocjalizacji a także przepisy prawa regulujące ich działalność. 
 10. Posiada wiedzę, umiejętności i warsztat w zakresie diagnozowania jednostki, rodziny, grupy, środowiska lokalnego w związku z potrzebami i działaniami profilaktycznymi i resocjalizacyjnymi. 
 11. Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi i osobami dorosłymi w środowisku otwartym, w warunkach wolności dozorowanej, izolacji społecznej oraz wsparcia post-penitencjarnego. 
 12. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, mediowania, negocjacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb,z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.

Absolwenci posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Ponadto są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach profilaktyczno-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich, w kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych i zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, w innych instytucjach i ośrodkach profilaktyki społecznej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

eRekrutacja
<<pedagogika