POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DORADZTWO ZAWODOWE

Gość


Nasze ośrodki


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DORADZTWO ZAWODOWE

Wyzwania współczesnego świata, związane z rozwojem technik informacyjnych oraz towarzyszące temu przeobrażenia społeczno-ekonomiczne, zawodowe i kulturowe, rodzą konieczność przystosowywania się przez człowieka do szybko zmieniającego się otoczenia. Specjaliści z zakresu różnych dziedzin są zgodni, że człowiek żyjący w XXI wieku doświadcza permanentnych przeobrażeń, które warunkują wszystkie obszary jego życia. Zarówno w życiu osobistym, jak i pozaosobistym, zmuszony jest nieustannie podejmować decyzje, rozwiązywać dylematy i kryzysy, ustalać warunki i zakres realizacji swoich zadań z innymi osobami, coraz częściej musi uwzględniać wpływy wielokulturowe. Komunikowanie się z innymi ludźmi, zarządzanie własnymi zasobami, branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętność oszacowania i podejmowania ryzyka, racjonalnego myślenia i radzenia sobie z emocjami, a także ze stresem, to kompetencje, które w dużym stopniu decydują o adaptacji człowieka do wspomnianych wyzwań.
U podstaw tak dynamicznie rozwijającego się zapotrzebowania na pomoc pedagogiczno-psychologiczną oraz usługi poradnictwa zawodowego leży między innymi globalizacja rynku pracy, rozkwit wszelkich form światowej komunikacji, procesów migracyjnych i polityki mobilności zawodowej oraz sytuacje kryzysowe dzieci i dorosłych w różnych sytuacjach życiowych. Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i zawodowe odgrywa kluczową rolę we wspieraniu człowieka w różnych obszarach społecznych. Istotnym z punktu widzenia ważności usług poradnictwa zawodowego jest wprowadzenie obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2017/2018 przez Ministra Edukacji Narodowej.
Szybkie tempo zmian i postępujący rozwój sprawia, iż niezbędne staje się ciągłe pozyskiwanie i poszerzanie wiedzy oraz kompetencji na przestrzeni całego życia. Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całożyciowego uczenia się i rozwoju (poradnictwo całożyciowe). Takie podejście wymaga traktowania planowania i realizacji kariery edukacyjno-zawodowej jako projektu życiowego i implikuje stworzenie warunków, w których dzieci, młodzież i dorośli posiadaliby łatwy dostęp do rzetelnych informacji o rynku pracy oraz usług z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego. W tym kontekście misja poradnictwa zawodowego ulega poszerzeniu, stając się częścią pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a nawet kształcenia ustawicznego. W swych ostatnich dokumentach programowych zarówno Komisja Europejska, jak i OECD skupiły się na poradnictwie zawodowym oraz informacji, jako kluczowych obszarach polityki w kategoriach kształcenia ustawicznego, jak również rozwoju gospodarczego i społecznego. Zakres usług poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego ukierunkowany jest również na inkluzję osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym szczególnie osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, osób powracających na rynek pracy z zakładów karnych itp. Nie bez znaczenia w wyniku mobilności zawodowej (transnacjonalnej) staje się też wsparcie w zakresie poradnictwa wielokulturowego dla cudzoziemców (dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce).
Wszystko to implikuje stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu – pedagogów, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradców zawodowych przygotowanych do pracy w systemie oświaty. Rozwijanie wspomnianych kompetencji stanowi obecnie priorytetowy cel wielu działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także terapeutycznych na wszystkich szczeblach pracy pedagogiczno-psychologicznej z ludźmi. Tendencja ta zgodna jest z założeniami psychologii humanistycznej, pozytywnej, kognitywistycznej, a także z najważniejszymi tezami pedagogiki personalistycznej i emancypacyjnej.

Szerokoprofilowana specjalność wypływa z niezbędnego założenia, że współczesne działania doradcze muszą mieć charakter systemowy i kompleksowy, zachodzić na wszystkich etapach życia człowieka i wszystkich poziomach organizacji społecznej - indywidualnej, grupowej, instytucjonalnej. Winny uwzględniać przede wszystkim potrzeby, problemy i właściwości odbiorcy w kontekście otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wielokulturowości. Oparty o szerokie spektrum wiedzy teoretycznej (tj. moduł treści podstawowych i moduł treści kierunkowych), wzbogacone ofertą warsztatową i praktykami zawodowymi, daje absolwentom wielostronne kompetencje i wielorakie możliwości zatrudnienia, co umożliwi im twórcze kształtowanie własnej kariery oraz elastyczne dostosowanie do rynku pracy.

Specjalność o nazwie pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo zawodowe jest odpowiedzią na wyraźne zapotrzebowanie na pedagogów, szkolnych doradców zawodowych i specjalistów w tym zakresie, którzy będą wykorzystywać specjalistyczną wiedzę oraz kompetencje, by wdrażać w dotychczasowe działania opiekuńczo-wychowawcze, poradniane i terapeutyczne, formy i metody pracy nastawione na wspieranie kompetencji adaptacyjnych czy tzw. kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych u osób wspomaganych.

Program specjalności uwzględnia współczesne tendencje w psychologii i pedagogice, takie jak poszukiwanie metod opartych na zasobach wychowanka/klienta (zamiast na deficytach), a także koncentrowanie się na rozwiązaniach (zamiast na trudnościach i ograniczeniach). W kształceniu studentów uwzględnione zostały przedmioty z zakresu współczesnych nurtów w psychologii, teorii pomagania, funkcjonowania osób w kontekście koncepcji rozwojowych i biograficznych oraz diagnostyki zasobów klienta, a także o przedmioty metodyczne, dotyczące organizowania warsztatu pracy pedagoga, doradcy zawodowego. Ważnym elementem kształcenia na specjalności są treningi rozwoju osobistego przyszłego profesjonalisty oraz warsztaty uczące kompetencji pomagania, metod rozwijania kreatywności, pracy coacha oraz prowadzenia mediacji i negocjacji.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo zawodowe przygotowują absolwenta, który:

 1. Posiada kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia i uczenia się, dysponuje umiejętnościami radzenia sobie ze stresem oraz nastawiony jest na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i poszukiwanie rozwiązań.
 2. Zna zasady etyczne obowiązujące w dziedzinach zajmujących się profesjonalną pomocą, w tym zasadę obligującą pedagoga do pracy nad rozwojem osobistym. 
 3. Zna podstawy prawne dotyczące podejmowanej działalności zawodowej lub/i wie w jaki sposób uzyskiwać na ten temat informacje.
 4. Dysponuje przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym krytyczną refleksję nad zjawiskami społeczno-ekonomiczno- kulturowymi, ich wpływem na funkcjonowanie jednostek, grup i społeczności.
 5. Zna współczesne tendencje obowiązujące w podejściu do kwestii rozwoju, wychowania i nauczania, umie integrować wiedzę różnych dyscyplin, uwzględnia perspektywę salutogenetyczną w profilaktyce zaburzeń oraz założenia pracy skoncentrowanej na zasobach i rozwiązaniach.
 6. Jest przygotowany do dokonywania diagnozy pedagogicznej, z szerokim uwzględnieniem zasobów klienta.
 7. Jest przygotowany do opracowania i realizacji autorskich programów wspierających rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży oraz programów profilaktycznych na poziomie profilaktyki uniwersalnej lub selektywnej, w obszarze psychoedukacji.
 8. Potrafi zaplanować i zorganizować formy pomocy dla rodziny znajdującej się w sytuacji psychologicznie trudnej, wie jak wykorzystać mediacje i negocjacje w pracy z rodziną.
 9. Posiada przygotowanie do podjęcia działań doradczych skierowanych na rodzinę w zakresie rozwijania kompetencji rodzicielskich (coaching rodzicielski).
 10. Posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania społeczności lokalnych, metod i form pracy w tych społecznościach oraz sposobów pozyskiwania wsparcia na rzecz rozwoju tych społeczności.
 11. Orientuje się w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wie jak zbudować zespół specjalistów, potrafi organizować sieć wsparcia dla osób zmagających się z sytuacjami trudnymi oraz kryzysami.
 12. Dysponuje wiedzą o zawodach, umie poruszać się po świecie zawodów, przeprowadzić analizę zawodu, gromadzić informacje o zawodach.
 13. Zna zjawiska oraz procesy psychologiczne i społeczne związane z pracą zawodową, wyborem zawodu i rozwojem zawodowym oraz czynnikami go kształtującymi w skali mikro-, mezo-, makro-społecznej i w skali globalnej.
 14. Zna funkcjonowanie i specyfikę systemu poradnictwa zawodowego (całożyciowego) oraz instytucji go tworzących, a także przepisy prawa regulujące ich działalność.
 15. Potrafi projektować i wdrażać programy doradztwa zawodowego w zależności od potrzeb odbiorców oraz realizować je we współpracy z odpowiednimi instytucjami, organizacjami  i służbami społecznymi.
 16. Posiada wiedzę, umiejętności w zakresie diagnozowania jednostki i organizacji w związku z potrzebami i działaniami doradczymi i personalnymi.
 17. Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy doradczej z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Absolwent specjalności pomoc psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo zawodowe posiada przygotowanie pedagogiczne wymagane do pracy w instytucjach systemu oświaty. Jest on przygotowany jest do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, wspierania rozwoju dziecka, pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych zajmujących się działaniami w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Absolwent może być również zatrudniony jako: szkolny doradca zawodu z przygotowaniem pedagogicznym, doradca zawodowy, specjalista w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, organizator form przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, doradca zawodowy w urzędach pracy i ich agendach, doradca personalny w agencjach zatrudnienia, w studenckich i lokalnych biurach karier, w organizacjach pozarządowych, w Centrach informacji i planowania kariery zawodowej, specjalista do spraw pracowniczych, specjalista do spraw zatrudnienia. Posiada też kompetencje do tworzenia ośrodków zajmujących się działalnością psychopedagogiczną, praktykowania w ramach prywatnych gabinetów pomocy psychopedagogicznej oraz w działach personalnych firm.  

 eRekrutacja

<<pedagogika

  wysokoc_czesnego2_400_02