Gość


Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna


PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Wyzwania współczesnego świata, związane z rozwojem technik informacyjnych oraz towarzyszące temu przeobrażenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe, rodzą konieczność przystosowywania się przez człowieka do szybko zmieniającego się otoczenia. Specjaliści z zakresu różnych dziedzin są zgodni, że człowiek żyjący w XXI wieku doświadcza permanentnych przeobrażeń, które warunkują wszystkie obszary jego życia. Zarówno w życiu osobistym, jak i pozaosobistym, zmuszony jest nieustannie podejmować decyzje, rozwiązywać dylematy i kryzysy, ustalać warunki i zakres realizacji swoich zadań z innymi osobami, coraz częściej musi uwzględniać wpływy wielokulturowe. Komunikowanie się z innymi ludźmi, zarządzanie własnymi zasobami, branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętność oszacowania i podejmowania ryzyka, racjonalnego myślenia i radzenia sobie z emocjami, a także ze stresem, to kompetencje, które w dużym stopniu decydują o zdrowej adaptacji człowieka do wspomnianych wyzwań. 

Rozwijanie wspomnianych kompetencji stanowi obecnie priorytetowy cel wielu działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także terapeutycznych na wszystkich szczeblach pracy pedagogiczno-psychologicznej z ludźmi. Tendencja ta zgodna jest z założeniami psychologii humanistycznej, pozytywnej, kognitywistycznej, a także z najważniejszymi tezami pedagogiki personalistycznej i emancypacyjnej.

Specjalność o nazwie poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest odpowiedzią na wyraźne zapotrzebowanie na pedagogów, którzy będą wykorzystywać specjalistyczną wiedzę oraz kompetencje, by wdrażać w dotychczasowe działania opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne, formy i metody pracy nastawione na wspieranie kompetencji adaptacyjnych czy tzw. kompetencji życiowych u osób wspomaganych. Jest to ponadto odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy o rozwoju, wychowaniu, terapii myśleć będą z uwzględnieniem systemowego i holistycznego punktu widzenia, będą zatem posiadali kompetencje do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów z zakresu profesjonalnego pomagania, będą mieli wiedzę i umiejętności przygotowania kompleksowych projektów pomocowych oraz ich wdrażania, z włączeniem nie tylko środowiska rodzinnego, ale także społeczności lokalnej.

Priorytetem specjalności jest, by przygotować profesjonalistę, który poza pełnieniem funkcji eksperta i doradcy w zakresie diagnozy trudności oraz zaburzeń rozwojowych, był osobą wspierającą rozwój zasobów i potencjałów, stymulował klienta do aktywnej współpracy, uczył go autodiagnozy, zwiększał jego kompetencje zaradcze, budował warunki motywujące klientów w kierunku pożądanej przez nich zmiany rozwojowej.

Program specjalności uwzględnia współczesne tendencje w psychologii i pedagogice, takie jak poszukiwanie metod opartych na zasobach wychowanka/klienta (zamiast na deficytach), a także koncentrowanie się na rozwiązaniach (zamiast na trudnościach i ograniczeniach). W kształceniu studentów uwzględnione zostały standardy kształcenia, które rozszerzono znacznie o przedmioty z zakresu współczesnych nurtów w psychologii, teorii pomagania, funkcjonowania osób w kontekście koncepcji rozwojowych i biograficznych oraz diagnostyki zasobów klienta, a także o przedmioty metodyczne, dotyczące organizowania warsztatu pracy psychopedagogicznej oraz przygotowywania i wdrażania projektów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z różnymi grupami odbiorców. Ważnym elementem kształcenia na specjalności są treningi rozwoju osobistego przyszłego profesjonalisty oraz warsztaty uczące kompetencji pomagania, metod rozwijania kreatywności, pracy coacha oraz prowadzenia mediacji i negocjacji.

Program studiów przygotowuje absolwentów do pracy w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na stanowiskach pedagogów, zarówno w obszarze placówek publicznych, jak i w sektorze niepublicznym. Absolwent zostaje wyposażony w kompetencje do pracy w rozległym obszarze edukacji równoległej - pozaszkolnej, w instytucjach pozarządowych w fundacjach i stowarzyszeniach, wspierających rozwój zarówno indywidualnych osób w różnym wieku, jak i społeczności lokalnych. Ponadto może zakładać prywatne placówki w dziedzinie psychopedagogiki oraz znajdować zatrudnienie w prywatnych gabinetach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna przygotowują absolwenta, który: 

 1. Posiada kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia i uczenia się, dysponuje umiejętnościami radzenia sobie ze stresem oraz nastawiony jest na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i poszukiwanie rozwiązań.
 2. Zna zasady etyczne obowiązujące w dziedzinach zajmujących się profesjonalną pomocą, w tym zasadę obligującą pedagoga do pracy nad rozwojem osobistym.
 3. Zna podstawy prawne dotyczące podejmowanej działalności zawodowej lub/i wie w jaki sposób uzyskiwać na ten temat informacje.
 4. Dysponuje przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym krytyczną refleksję nad zjawiskami społeczno-ekonomiczno-kulturowymi, ich wpływem na funkcjonowanie jednostek, grup i społeczności.
 5. Zna współczesne tendencje obowiązujące w podejściu do kwestii rozwoju, wychowania i nauczania, umie integrować  wiedzę różnych dyscyplin, uwzględnia perspektywę salutogenetyczną w profilaktyce zaburzeń oraz założenia pracy skoncentrowanej na zasobach i rozwiązaniach.
 6. Jest przygotowany do dokonywania diagnozy pedagogicznej, z szerokim uwzględnieniem zasobów klienta.
 7. Jest przygotowany do opracowania i realizacji autorskich programów wspierających rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży oraz programów profilaktycznych na poziomie profilaktyki uniwersalnej lub selektywnej, w obszarze psychoedukacji.
 8. Potrafi zaplanować i zorganizować formy pomocy dla rodziny znajdującej się w sytuacji psychologicznie trudnej, wie jak wykorzystać mediacje i negocjacje w pracy z rodziną.
 9. Posiada przygotowanie do podjęcia działań doradczych skierowanych na rodzinę w zakresie rozwijania kompetencji rodzicielskich (coaching rodzicielski).
 10. Posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania społeczności lokalnych, metod i form pracy w tych społecznościach oraz sposobów pozyskiwania wsparcia na rzecz rozwoju tych społeczności.
 11. Posiada wiedzę teoretyczną i metodyczną dotyczącą podstaw profesjonalnej pomocy dla osób dorosłych w zakresie poradnictwa psychopedagogicznego.
 12. Orientuje się w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wie jak zbudować zespół specjalistów, potrafi organizować sieć wsparcia dla osób zmagających się z sytuacjami trudnymi oraz kryzysami.

Absolwent specjalności poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna posiada przygotowanie pedagogiczne wymagane do pracy w instytucjach systemu oświaty. Jest on przygotowany do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, wspierania rozwoju dziecka, pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych zajmujących się działaniami w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Posiada też kompetencje do tworzenia ośrodków zajmujących się działalnością psychopedagogiczną oraz praktykowania w ramach prywatnych gabinetów pomocy psychopedagogicznej.

 

 eRekrutacja

 

 wysokoc_czesnego2_400_02

 

 

<<pedagogika

 

  

Partnerzy uczelni