Resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym

Gość


Nasze ośrodki


RESOCJALIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Jednym ze znamiennych rysów czasu współczesnego są narastające zagrożenia społeczne i patologizacja życia społecznego. Zjawiska te zachodzą na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach życia społecznego - indywidualnym, grupowym, instytucjonalnym, zbiorowym i makrospołecznym. Powoduje to zarazem stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów, w tym pedagogów, przygotowanych do pracy w wielorakich służbach społecznych i instytucjach działających w obszarze prewencji społecznej, resocjalizacji, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz wyspecjalizowanych w profilaktyce, korekcji i terapii szeroko pojętego niedostosowania społecznego.

Odpowiedzią na te uwarunkowania i potrzeby jest specjalność pedagogiczna resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Z założenia specjalność ta ma charakter szerokoprofilowy. Wynika to z faktu, że współczesne działania zorientowane na zapobieganie i eliminowanie zagrożenia społecznego oraz poprawę bezpieczeństwa publicznego muszą mieć charakter systemowy i kompleksowy. Oddziaływania resocjalizacyjne adresowane są bowiem do osób, grup, środowisk, które z uwagi na wysoki stopień zagrożenia patologiami, kryminalizacją i marginalizacją społeczną, w szczególnym stopniu wymagają wsparcia społecznego. Z tych względów omawiana specjalność obejmuje również przygotowanie w zakresie aktywizacji środowisk lokalnych i kompleksowo rozumianego wsparcia socjalnego osób niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem oraz organizacji ich środowiska życia.

Kształcenie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej obejmować będzie w szczególności specyfikę metod i form pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w warunkach wolnościowych, wolności dozorowanej i izolacji społecznej, problematykę diagnozy psychologicznej, resocjalizacyjnej i środowiskowej, ukierunkowanej na potrzeby profilaktyki społecznej i resocjalizacji, etiologię zjawiska przestępczości, organizację systemu instytucji wychowania resocjalizującego i systemu penitencjarnego oraz obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne, zagadnienia opieki następczej, post - penitencjarnego usamodzielniania i readaptacji społecznej.

Specjalność ta również kształci pedagogów społecznych mogących funkcjonować zawodowo w strukturach tworzących system bezpieczeństwa narodowego oraz jako organizatorzy systemu bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego podległego administracji samorządowej. Uzyskana podczas studiów wiedza i umiejętności z przedmiotów specjalnościowych predysponuje absolwentów do zawodowego rozwiązywania problemów ochrony indywidualnej i zbiorowej na wypadek zaistnienia różnego typu zagrożeń i organizowania poszkodowanym pomocy społecznej i posttraumatycznej, a przede wszystkim prowadzenia działań profilaktycznych przed zagrożeniami.

Takie kształcenie, oparte o szerokie spektrum wiedzy teoretycznej, wzbogacone ofertą warsztatową i praktykami zawodowymi, zagwarantuje absolwentom uzyskanie rozległych kompetencji formalnych i merytorycznych, a co za tym idzie wielorakie możliwości podjęcia zatrudnienia. Konsekwencją tego staje się możliwość twórczego kształtowania własnej zawodowej kariery oraz elastyczne dostosowanie do rynku pracy.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym przygotowują absolwenta, który:

 1. Osiągnie odpowiedni dla ludzi z wyższym wykształceniem poziom intelektualny oraz wysokie umiejętności zawodowe.
 2. Dysponuje rozległą wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną dla rozumienia złożonych kontekstów i uwarunkowań procesów socjalizacji, opieki i wychowania, edukacji, profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
 3. Jest w szczególności znawcą zagadnień z obszaru pedagogiki społecznej i wielorakich środowisk społecznych, rozumie i potrafi analizować zjawiska społeczne występujące w skali mikro- , mezzo- , makrospołecznej, a także globalnej.
 4. Zna oraz potrafi monitorować i diagnozować zagrożenia i patologie społeczne, trafnie rozpoznaje symptomy określonych zagrożeń oraz zachowania ryzykowne w poszczególnych środowiskach społecznych.
 5. Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne umożliwiające nawiązanie i utrzymywanie dobrego kontaktu z osobami, grupami, środowiskami społecznymi, które znajdują się w kręgu jego zawodowych zainteresowań i do wywierania celowego wpływu społecznego na te osoby i środowiska.
 6. Odznacza się odpornością na stres oraz umiejętnością radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i negatywnymi emocjami.
 7. Przyswoił i respektuje zasady deontologii zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i pracownika służb społecznych.
 8. Zna funkcjonowanie i specyfikę systemu instytucji resocjalizacji oraz pomocy i profilaktyki społecznej, a także przepisy prawa regulujące ich działalność.
 9. Zna podstawowe zasady zrządzania procesem resocjalizacji w warunkach instytucji izolacyjnych.
 10. Posiada wiedzę, umiejętności w zakresie diagnozowania jednostek, grup, społeczności lokalnych.
 11. Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej z nieletnimi i osobami dorosłymi zarówno w warunkach wolnościowych, jak w warunkach wolności dozorowanej czy też izolacji społecznej.
 12. Potrafi projektować i realizować indywidualne programy resocjalizacji oraz post - penitencjarne programy usamodzielniania, a także indywidualne programy pomocy społecznej.
 13. Tworzy struktury zarządzające bezpieczeństwem lokalnym.
 14. Opracowuje plany reagowania kryzysowego i dane do raportu cząstkowego szczebla centralnego (dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa).
 15. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie logistycznego zabezpieczenia instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe i podmiotów z nimi współdziałających.
 16. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania i miejsca administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa.
 17. Potrafi podejmować decyzję w sytuacjach kryzysowych.
 18. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, dialogu, mediowania, negocjacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb, z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pedagogika uzyskuje, wespół z kwalifikacjami profilowymi wynikającymi z kierunku i specjalności studiów, kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodnie z przepisami zawartymi w standardach kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Absolwenci kierunku pedagogika, specjalności resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, posiadają przygotowanie pedagogiczne wymagane do pracy w instytucjach systemu oświaty, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci omawianej specjalności mogą podejmować pracę i ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego, ośrodkach interwencji kryzysowych w samorządach terytorialnych, instytucjach promujących bezpieczeństwo lokalne. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne otwierają perspektywy absolwentom tej specjalności w zakresie podejmowania pracy także w wojsku, policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Gminnej (po odpowiednim przeszkoleniu i zakwalifikowaniu). Uzyskana w toku studiów wiedza i umiejętności przygotowują absolwentów tej specjalności do zajmowania stanowisk w strukturach realizujących problematykę zarządzania i reagowania kryzysowego oraz w szerokim zakresie pomoc społeczną na wypadek różnych sytuacji kryzysowych. Absolwenci kierunku i specjalności są przygotowani do pracy w sektorze państwowym, prywatnym oraz prowadzonym przez organizacje pozarządowe.