Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

Gość


Nasze ośrodki


PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną zawsze było poważnym wyzwaniem dla pedagogiki specjalnej, jak i ogromnym zadaniem dla całego społeczeństwa. Podejmowanie działań edukacyjno-rehabilitacyjnych wymaga bowiem nie tylko zdobycia specjalistycznej, szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej, lecz także, a może przede wszystkim, bogatego warsztatu metodycznego. Dopiero połączenie wiedzy  z określonymi umiejętnościami, rozwijanymi w praktyce, umożliwia przeprowadzanie pogłębionej diagnozy, a następnie projektowanie oddziaływań dopasowanych do potrzeb każdego ucznia/wychowanka/podopiecznego/klienta i jego rodziny z osobna. To pozwala zapewniać wysoką jakość oraz efektywność podejmowanych przez specjalistów interwencji. Wykładowcami GSW Milenium są osoby świadome konieczności nieustannego łączenia teorii z praktyką, które doskonale zauważają współczesne wyzwania pedagogiki specjalnej. Będąc silnie związani ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, aktywnie uczestniczą w procesie przemian systemowych w kraju i zagranicą. Przekazując studentom wiedzę zawartą w literaturze przedmiotu, konfrontują ją z rzeczywistością pracy edukacyjnej  i rehabilitacyjnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Kształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki w GSW Milenium obejmuje przede wszystkim bogatą metodykę pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami. Program nauczania uwzględnia szeroki zakres wiedzy teoretycznej i jest wzbogacony ofertą warsztatową oraz praktykami zawodowymi. To daje absolwentom rozległe kompetencje i możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej, a także stwarza podstawy do twórczego i aktywnego kształtowania własnego rozwoju zawodowego oraz elastycznego reagowania na trendy rynku pracy. Ponadto, program studiów pozwala kształtować w studentach postawę refleksyjnego praktyka, świadomego konieczności poszukiwania potencjałów i zasobów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz uwzględniania szerszego kontekstu ich rozwoju i wspierania.  

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki absolwent m.in.:

  1. Posiada wiedzę w zakresie prawidłowości oraz zaburzeń rozwoju człowieka w różnych okresach życia, a także etiologii i istoty niepełnosprawności intelektualnej oraz specyfiki funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
  2. Zna i rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się osób niepełnosprawnych intelektualnie; zna metody i formy edukacji i rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
  3. Posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia procesu diagnozowania, edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum.
  4. Posiada wiedzę na temat struktury i funkcjonowania systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
  5. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania złożonych problemów pedagogicznych, planowania i projektowania działań pedagogicznych na poszczególnych etapach edukacyjnych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
  6. Potrafi pracować z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, indywidualizować zadania i dostosowywać metody, formy i treści do ich potrzeb.
  7. Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań rewalidacyjnych wobec osób z zaburzeniami rozwoju.
  8. Jest wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach, instytucjach działających na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju.

Studia magisterskie z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki przygotowują studentów do pracy w zawodzie pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które student rozwija w trakcie zajęć oraz doświadczenie z praktyk studenckich realizowanych w ramach studiów, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy m.in. w: w przedszkolach  specjalnych,  oddziałach  specjalnych w przedszkolach  ogólnodostępnych,  szkołach  podstawowych  specjalnych,  oddziałach  specjalnych  w szkołach  podstawowych  ogólnodostępnych,  gimnazjach  specjalnych,  oddziałach  specjalnych  w gimnazjach  ogólnodostępnych,  szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach  szkolno-wychowawczych  oraz  specjalnych  ośrodkach  wychowawczych,  dla  dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla  uczniów  z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  dla  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Uzyskuje również kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w instytucjach systemu oświaty.
Ponadto może podjąć zatrudnienie w domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy.

eRekrutacja
<<pedagogika