Pedagogika terapeutyczna

Gość


Nasze ośrodki


Pedagogika terapeutyczna

I stopień /studia licencjackie/


 

Praca po studiach

Studia przygotowują do zawodu terapeuty pedagogicznego. Studia przygotowują do pracy terapeutycznej m.in. z: dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością / dziećmi z trudnościami szkolnymi / dziećmi szczególnie uzdolnionymi / dziećmi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym etc.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do:

- podjęcia pracy m.in. w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, w zakładach poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych itp.

- prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług terapeutycznych.

Czego się nauczysz?

•   Poznasz różne metody terapeutyczne (socjoterapia, arteterapiaterapia, terapia ruchem i muzyką, bajkoterapia, dogoterapia, etc) niezbędne w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, niewidomymi, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

•   Zostaniesz przygotowany do prowadzenia zajęć kompensacyjno-korekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.

•   Dowiesz się, jak odpowiadać na specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci wynikające m.in. ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej lub z choroby przewlekłej.

 

Jakie przedmioty kierunkowe?

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: wprowadzenie do studiowania, pedagogikę ogólną, pedagogikę społeczną, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki ogólnej, historię wychowania, psychologię ogólną, psychologię rozwojową i osobowości, filozofię, etykę zawodową, socjologię, socjologię wychowania, zagrożenia i patologie społeczne, komunikację społeczną, metody badań pedagogicznych, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, zaburzenia rozwoju i zachowania, podstawy terapii pedagogicznej, technologię informacyjną, higienę i emisję głosu, pedagogikę specjalną, prawo oświatowe oraz język obcy.

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmioty: "Przedsiębiorczość w oświacie" oraz "Planowanie kariery zawodowej", które mają przygotować absolwentów do:

  • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności (np. prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych różnego typu), a także własnej działalności terapeutycznej, korekcyjno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, itp. 

Studenci poznają m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki autoprezentacji, techniki prowadzenia negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.


>> Zobacz pełen opis specjalności i sylwetkę Absolwenta

 

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.

- Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych i zajęciach terenowych.

- Program kształcenia przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/m-c!