Quality Manager: systemy zarządzania jakością w organizacji

Gość


Nasze ośrodki


Quality Manager: systemy zarządzania jakością w organizacji

II stopień (studia magisterskie)

Opis specjalności

Wybierając tę specjalność Student opanuje wiedzę z zakresu zarządzanie jakością. Zarządzanie jakością staje coraz bardziej popularnym elementem w funkcjonowaniu praktycznie każdej organizacji bez względu na jej profil. Studia dedykowane są wszystkim osobom zainteresowanym prawidłowym funkcjonowaniem organizacji, minimalizacją kosztów funkcjonowania oraz optymalizacją zachodzących w organizacji zdarzeń. Program specjalności uwzględnia także zasady funkcjonowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz metodykę wdrażania systemów zarządzania jakością. Niniejsza specjalność da studentowi wiedzę z zakresu podejścia jakościowego zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Student tej specjalności realizując część programu studiów pod patronatem zewnętrznej Jednostki Certyfikującej (Global Quality z siedzibą w Warszawie), będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.

Student tej specjalności dowie się też jak tworzyć biznes plan, nauczy się zarządzania strategicznego, poznaja regulacje prawne w zakresie jakości oraz dokumentację systemu zarządzania jakością. W sposób teoretyczny i praktyczny nauczy się audytowania systemów jakości w instytucjach administracji publicznej. Ponadto Student poznaja techniki kreatywności, motywacji i prezentacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Quality Manager: systemy zarządzania jakością w organizacji posiada aktualną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz certyfikat wystawiany przez zewnętrzną Jednostkę Certyfikującą (Global Quality).

Absolwent studiów Quality Manager: systemy zarządzania jakością w organizacji dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wdrażania
i audytowania systemów zarządzania jakością. Ponadto jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie. Posiadana wiedza i umiejętności są potwierdzone dyplomem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami*.
Absolwenci tej specjalności to przyszli menadżerowie jakości, przedstawiciele kierownictwa systemów zarządzania, audytorzy wewnętrzni przygotowani do efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów.

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/mies!