Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną

Gość


Nasze ośrodki


EDUKACJA ELEMENTARNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Powszechnie uznane w nauce twierdzenia psychologii niezbicie dowodzą, że rozwój człowieka - w szczególności w okresie dzieciństwa - ma charakter holistyczny i musi być ujmowany wielostronnie oraz całościowo. Wszystkie sfery rozwoju dziecka stanowią jedność, wzajemnie się współwarunkują i dopełniają, a proces kształtowania się i rozwoju dziecka przebiega integralnie w całym okresie dzieciństwa, a w tym w tzw. wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Te fazy rozwoju nie mogą być traktowane separacyjnie, co znajdować musi bezpośrednie przełożenie w koncepcjach i praktykach kształcenia i kwalifikowania nauczycieli przygotowanych do celowego wspomagania rozwoju dziecka w całokształcie okresu dzieciństwa - co uznaje, realizuje i przestrzega współczesna pedagogika oraz praktyka oświatowa państw zachodnich, a wobec czego nasza rzeczywistość społeczna wykazuje zapóźnienia.

Należy więc zdecydowanie odchodzić od tradycyjnego i zachowawczego podziału na „pedagogikę przedszkolną” i „pedagogikę wczesnoszkolną”, na odrębnie kształconych „nauczycieli wychowania przedszkolnego” i „nauczycieli nauczania początkowego”, a kształtować i rozwijać w myśleniu, koncepcjach oraz działaniu paradygmat edukacji elementarnej, której istotą jest holistyczne i integralne celowe wspomaganie rozwoju dziecka w okresie do 10/11 roku życia.

Wyrazem takiego nowoczesnego spojrzenia jest specjalność o nazwie edukacja elementarna z terapią pedagogiczną. Obejmuje ona jednocześnie integralnie opiekę, wychowanie i edukowanie dziecka, a także zawiera w sobie wszystkie wymagane w aktualnych przepisach oświatowych dziedziny edukacji dziecka, jakie określone są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zintegrowanego (w klasach I-III).

Absolwenci specjalności uzyskują w szczególności rozległą i pogłębioną wiedzę psychopedagogiczną, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia przebiegu rozwoju dziecka i jego uwarunkowań oraz edukacyjnego wspierania rozwoju dziecka. Potrafią oni uwzględniać specyfikę organizacji edukacji zorientowanej na jednostkę i jej rozwój, indywidualnych właściwości uczenia się i rozwijania uczenia się dostosowanego do aktualnego stanu rozwojowego dziecka i wspierania tzw. sfer najbliższego rozwoju. Absolwenci posiadają kompetencje kierownicze, związane z planowaniem, zarządzaniem czasem i przestrzenią, motywacją, ładem w sali przedszkolnej i szkolnej, w zakresie diagnozy i wartościowania wysiłku edukacyjnego dziecka. Posiadają oni kompetencje interakcyjne, związane ze świadomym i refleksyjnym stosowaniem modeli nauczania-uczenia się zorientowanych na dziecko i rozwój. Mają również kompetencje organizacyjne (organizacja edukacji, organizacja grupy, procesu dydaktyczno-wychowawczego, organizacja współpracy z rodzicami), związane z celowym tworzeniem wartościowego i pożądanego środowiska uczenia się.

Absolwenci posiadać muszą także kompetencje do tworzenia optymalnych warunków opiekuńczo-wychowawczych i warunków uczenia się dzieci ujawniających nietypowe potrzeby edukacyjne - na co odpowiedzią jest drugi człon specjalności, a mianowicie terapia pedagogiczna. W związku z tym absolwent zdobędzie wiedzę o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka, uzyska kompetencje diagnostyczne w zakresie rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia, a także pozna metody diagnozowania warunków rozwoju i wspomagania rozwoju wielostronnego oraz integralnego rozwoju dziecka.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna z terapią pedagogiczną przygotowują absolwenta, który:

  1. Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się.
  2. Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu.
  3. Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania oraz dostosowania programu nauczania do potrzeb, a także możliwości uczniów.
  4. Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków oraz metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji jak i materiałów.
  5. Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
  6. Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
  7. Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela, rozumie kierunek zmian w edukacji elementarnej.

Szerokoprofilowa specjalność edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela - przygotowuje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych, tj. nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Specjalność daje również uprawnienia do pracy w charakterze opiekuna w klubach dziecięcych i żłobkach. Po trzech latach pracy z dziećmi absolwenci nabywają prawa do zajmowania stanowiska dyrektora żłobka. Jednocześnie absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, profilaktyki logopedycznej) z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

eRekrutacja
<<pedagogika

 

  wysokoc_czesnego2_400_02