Stypendia i bonifikaty

Gość


Nasze ośrodki

Stypendia i bonifikaty


GSW Milenium chce umożliwić podjęcie studiów jak największej liczbie osób. Dlatego kandydaci oraz studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną zarówno ze środków własnych uczelni, jaki i z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. System stypendialny jaki proponuje uczelnia ma charakter nie tylko socjalny, umożliwiający studiowanie również mniej zamożnym, ale także wyraźnie motywacyjny. Promuje on sylwetkę studenta aktywnego, chętnie uczestniczącego w życiu społeczności akademickiej. Nasi studenci otrzymują stypendia w wymiarze semestralnym, kilkumiesięcznym lub miesięcznym, na kwotę od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych.

 

Dostępne są następujące formy pomocy finansowej:

  • stypendia socjalne przyznawane na okres jednego semestru (pięciu miesięcy) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, na podstawie udokumentowanego wniosku; przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia już od pierwszego semestru nauki;
  • stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane studentom studiów I i II stopnia w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu;
  • stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane na okres jednego semestru za osiągane wyniki w nauce; przysługują studentom III, IV, V, VI semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i studentom studiów II stopnia;
  • stypendia okazjonalne przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych; studenci mają wpływ na to, co się dzieje na uczelni, uczestniczą w przygotowaniu imprez; najlepsze pomysły są nagradzane;
  • zapomoga jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej;
  • bonifikata za regulowanie czesnego w ratach semestralnych i rocznych przysługuje studentom, którzy czesne opłacą w ratach semestralnych i rocznych w wyznaczonych terminach;

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom GSW Milenium (PDF, 152 KB)

Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader    getacrobatreader


Wnoski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium

Szczegółowe informacje
Kwestura
Gniezno, ul. Okulickiego 3a (pokój 104)
tel. 61 425 75 70 wew. 26

 

Poniedziałek nieczynne   Piątek 8.00-17.00
Wtorek 8.00-16.00   Sobota 8.00-16.00
Środa 8.00-16.00   Niedziela -
Czwartek 8.00-16.00      
Justyna Robakowska
Specjalista ds. stypendiów i rozliczeń studenckich
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 35

Partnerzy uczelni