Wykładowcy

Gość


Nasze ośrodki


Wykładowcy na kierunku PEDAGOGIKA


DR PAULINA GOŁASKA

Z wykształcenia psycholog i pedagog specjalny. Z zamiłowania terapeuta dziecięcy. Na co dzień pracuje klinicznie oraz prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii.
Specjalizuje się w terapii relacyjnej. Autorka projektu „Autyzm relacyjnie” www.inkubatorwins.pl/autyzm-relacyjnie/, www.autyzmrelacyjnie.pl


Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Poznaniu, w tym Fundacja "Dziecko w Centrum", ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci oraz Fundacja FIONA.
Prowadzi własną działalność terapeutyczną skupioną na promowaniu nurtu relacyjnego w terapii, i w tym podejściu pracuje również w Fionie.

Jej praca doktorska dotyczyła szeroko rozumianej rodzicielskiej refleksyjności, którą rozumie jako zdolność dorosłego do rozpoznawania i regulowania emocji własnych oraz dziecka.
Szkoli się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży – zarówno w kraju, jak i zagranicą.


Bliska jest jej praca terapeutyczna polegająca na wyzwalaniu aktywności własnej dziecka, wspieraniu jego rozwoju emocjonalnego oraz zdolności do symbolicznego myślenia.
Priorytetem jest dla niej nawiązanie kontaktu i stworzenie wystarczająco dobrej, bezpiecznej, opartej na obopólnym szacunku i życzliwości relacji.

Inspirację czerpie z wielu różnych podejść, m.in. niedyrektywnego w ujęciu H. Olechnowicz, interpersonalnego w ujęciu M. Zalewskiej, psychoterapii zorientowanej rozwojowo, terapii zabawą oraz psychoanalizy.
Jest zwolenniczką pracy terapeutycznej opartej na procesie oraz zagorzałym przeciwnikiem wszelkich form krzywdzenia dzieci, w tym krzywdzenia emocjonalnego.

Gdy nie ma wokół niej dzieci, pisze i realizuje aplikacyjno-badawcze projekty naukowe oraz popularyzuje nurt relacyjny, publikując artykuły popularno-naukowe oraz organizując spotkania dla rodziców.

   

 

 

 

 

 

DR N.HUM. AGATA WOŹNIAK

Pedagog specjalny, terapeutka.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej: poradnictwem rodzinnym, coachingiem rodzicielskim, interwencją kryzysową, a także szeroko rozumianą terapią pedagogiczną.

Prowadzi własną pracownię psychologiczno-pedagogiczną w Poznaniu. Zajmuje się konsultacjami i poradnictwem oraz terapią dla osób z trudnościami adaptacyjnymi, w kryzysach emocjonalnych, po urazach i doświadczeniach traumatycznych. Pracuje także z osobami potrzebującymi wsparcia w rozwoju osobistym.

Od ponad 6 lat współpracuje z publicznym przedszkolem w Poznaniu jako specjalista w zakresie porad i konsultacji dla rodziców.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym Sekcji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jest opiekunką i współorganizatorką Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” GSW Milenium, które  między innymi wspiera  rozwój rodziców i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.
MGR PIOTR WILIŃSKI

Pedagog. Od 1996 r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce pedagogicznej trudności szkolnych i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży.

Specjalizuje się w budowaniu programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz profilaktyce zachowań problemowych dzieci i młodzieży.

Od wielu lat zajmuje się teoretycznymi, praktycznymi i prawnymi aspektami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty.

Współpracuje z GSW Milenium, z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z Uniwersytetem SWPS w zakresie kształcenia nauczycieli, psychologów i pedagogów, prowadząc zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych.

W GSW Milenium od lat prowadzi wykłady w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z pogranicza psychologii i pedagogiki.

   

 


MGR MARIA RUMINIECKA


Nauczyciel dyplomowany. Od 2002 roku wykładowca w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Milenium.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda w przedszkolu nr 8 w Gnieźnie.

Na kierunku Pedagogika przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej na etapie edukacji elementarnej.
Zajęcia prowadzi odwołując się do szeroko pojętej praktyki, ponieważ jako wykładowca jest przede wszystkim praktykiem.

Wykłada m.in. takie przedmioty jak np Metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego i Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


W latach 2001- 2013 pełniła funkcję doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego dla nauczycieli przedszkoli w Gnieźnie. W latach 2007-2013 koordynator Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Gniezna. Dodatkowe doświadczenia w pracy zawodowej to m.in.: koordynowanie projektem unijnym „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” na terenie trzynastu  przedszkoli w Gnieźnie (POKL); koordynowanie pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu; organizowanie i współorganizowanie ogólnomiejskich konferencji metodycznych dla nauczycieli placówek gnieźnieńskich; uczestniczenie w wielu szkoleniach metodycznych, konferencjach i seminariach naukowych; autor kilku publikacji dotyczących edukacji dzieci w wieku przedszkolnym; uczestniczenie w  projekcie Leonardo da Vinci Partnerships – wymiana doświadczeń systemu edukacji przedszkolnej pomiędzy Polską, Norwegią i Finlandią  – wyjazdy studyjne oraz doświadczenia w byciu ekspertem na liście MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli (2002-2010); od 2003 r. członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „KAJROS”.

Wykształcenie:

- magister pedagogiki
Kierunek: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
                          
Kwalifikacje dodatkowe:
- Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - logopedii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu                                                             
- Studia Podyplomowe w zakresie arteterapii, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
- Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświaty, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
- Studia Podyplomowe w zakresie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
- Podyplomowe Studium Historii Najnowszej i Politologii, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Instytut Zachodni w Poznaniu

 

DR ANETA KOKOT

   
 

 DR SYLWIA JABŁOŃSKA

   


MGR WIOLETTA URBAN

 

Pedagog i logopeda z wykształcenia oraz zamiłowania. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika, a także Podyplomowe Studium Logopedyczne na WSNHiD w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Neurologopedyczne na WSEIII w Poznaniu. Oligofrenopedagog oraz terapeuta pedagogiczny.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z różnorodnymi zaburzeniami mowy, takimi jak:
opóźniony rozwój mowy, dyslalia, niepłynność mowy, rozszczep warg i podniebienia, afazja, dysartria, dysleksja z upośledzeniem umysłowym, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, autyzm.

Swoje doświadczenie zawodowe od początku związała z małym dzieckiem, pracując w przedszkolu jako nauczyciel, logopeda i terapeuta logopedyczny.
Od kilkunastu lat prowadzi gabinet logopedyczny. Autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii oraz pedagogiki.

W GSW Milenium wykłada przedmioty związane z rozwojem dziecka, z diagnozowaniem problemów rozwojowych, a także przedmioty ściśle oparte na rozwoju mowy i języka dziecka.


 

  


Wykładowcy na kierunku ZARZĄDZANIE


 

MGR BEATA KOZANECKA-BRUDZIŃSKA

Absolwentka kierunku Prawo oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Inżynierii Zarządzania w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na Politechnice Poznańskiej.

Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz do zasiadania w radach nadzorczych. Złożyła egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

Uchwałą  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych uzyskała wpis na listę  radców prawnych prowadzoną przez RadęOkręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Jest mediatorem m.in  przy Ośrodku Mediacji przy OIRP w Poznaniu. Od ponad  12 lat prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego  w Poznaniu w ramach, świadczy kompleksową obsługę i pomoc  prawną (w tym przed  urzędami  i sądami)  przedsiębiorcom i osobą prywatnym. Jest też wykładowcą prawa w Szkołach Wyższych.

 MGR SZYMON KRAJNIAK

Pracownik samorządowy, dziennikarz. Wieloletni kierownik Referatu Promocji w jednostce samorządu terytorialnego.

Uczestnik negocjacji w pozyskiwaniu inwestycji dla Wrześni - w tym największej fabryki koncernu VW w Europie.

Event manager w agencji artystyczno-reklamowej. Korespondent radiowy Radia RMI FM.

Studentom w sposób praktyczny przekazuje swoje wieloletnie doświadczenie w organizowaniu wszelkiego rodzaju eventów muzycznych oraz imprez sportowych rangi Mistrzostw Polski oraz Europy.

W GSW Milenium wykłada takie przedmioty jak m.in. Strategie reklamowe i mediowe i Organizacja wydarzeń marketingowych.   
 

MGR ANNA MRUGAS

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Specjalista z zakresu prawa pracy. Od ponad 20 lat piastuje stanowiska w miedzynarodowych korporacjach. Zaczeła pracę jako od specjalista ds. kadr, obecnie zajmuje stanowisko HR Business Partner w niemieckiej korporacji.

Studia podyplomowe z Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi pozwoliły jej zgłębiać tajniki miękkiego HR oraz wprowadzać w życie pomysły na ulepszenie pracy w działe personalnym. Dzięki nim wdrażała politykę personalną, prowadziła rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie oraz bezpośrednio-produkcyjne w niejednym zakładzie pracy.  Studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pozwoliły jej poznać zagadnienia bezpieczeństwa pracy w korporacjach oraz egzekwowania jego przestrzegania. Współpraca z Działem BHP pozwala jej w pełni przeprowadzać szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne z zakresu BHP.

Od 2014 roku współpracuje z portalem INFOR.PL, pisząc artykuły i dzieląc się praktyką z Czytelnikami.