Biblioteka poleca

Gość


Nasze ośrodki


 TERAPIA PEDAGOGICZNA.SCENARIUSZE ZAJĘC. PORADNIK DLA TERAPEUTY I NAUCZYCIELA,
Anna Radwańska, Warszawa 2018.

To pomoc dla nauczycieli i terapeutaców pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji,
które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje:

- wzrokową,
- słuchowo-językową,
- koordynację wzrokowo-ruchową
oraz dla uczniów z innymi zaburzeniami m.in. zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim, z niedosłuchem.
W poradniku zamieszczone są wzory opinii wydawanej dla rodziców, zespołu orzekającego oraz wzór karty zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA. OBLICZA I POSZUKIWANIA,
red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak, Toruń 2014.

W monografii omówiono wiele zagadnień z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Poruszono szeroką problematykę badawczą, dokonano analiz z zakresu prakseologii,
dydaktyki, wychowania, opieki czy społecznego funkcjonowania. Odnosząc się do tematyki tomu, można podkreślić jego kompleksowy charakter. Wskazana różnorodność
pozwoliła na stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk. [...]
Pracę tę adresujemy przede wszystkim do trzech grup odbiorców:

  • studentów pedagogiki przedszkolnej
  • nauczycieli akademickich tych samych specjalności, którym te teksty mogą posłużyć do analiz w pracy z przyszłymi i obecnymi nauczycielami przedszkoli
  • czynnych nauczycieli przedszkoli, troszczących się o rozwój dzieci i swojego warsztatu zawodowego

 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DLA POTRZEB EDUKACJI. STANDARDY DLA PSYCHOLOGÓW
PRACUJĄCYCH W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH,

Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Maja Filipiak, Katarzyna Gruszczyńska, Gdańsk 2019.

Publikacja wpisuje się w [...] nurt działań skupionych wokół profesjonalizacji zawodu psychologa. Zasadniczym celem powstania tej książki jest zaprezentowanie
psychologom zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorom tychże ośrodków dokumentu Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji 
dla psychologów pracujących w poradniach
 psychologiczno-pedagogicznych i szkołach wraz z komentarzami, które w założeniu mają ułatwić zgodne z intencją autorów
rozumienie samej treści standardów, a także stanowią wskazówki na temat sposobów ich zastosowania w praktyce.

 

RÓŻNORODNI PRZEZ SZTUKĘ. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ŚRODOWISKACH ZRÓŻNICOWANYCH KULTUROWO,
pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak, Magdaleny Sasin, Łódź 2017.

Publikacja (…) wpisuje się w krąg wciąż nielicznych monografii poświęconych problematyce wielowymiarowego wychowania  estetycznego dzieci,
młodzieży i dorosłych. Jednak w odróżnieniu od innych prac tego typu stara się połączyć teoretyczne podstawy edukacji z praktyką codzienną w rozmaitych
instytucjach, np. szkołach, placówkach kulturalnych, galeriach, salach koncertowych oraz poza instytucjami, w odmiennych środowiskach o złożonej
strukturze etniczno-społecznej. Cechą wyróżniającą w tego typu podejściu jest chociażby wybór badań dotyczący złożonego fenomenu kulturowego,
jakim jest indywidualizm i wspólnotowość mieszczące się w koncepcjach, motywacjach i działaniach artystów, animatorów kultury i zwykłych odbiorców sztuki.

 

EDUKACJA I/A MÓZG. MÓZG A/I EDUKACJA,
red. nauk. Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa, Kraków 2016.

Zasadniczym celem publikacji było przedstawienie wyników badań i dobrych praktyk dotyczących pracy, terapii i rehabilitacji uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy na temat plastyczności mózgu.

Publikacja, na którą składa się jedenaście artykułów, została podzielona na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich dotyczy teoretycznych założeń i praktycznych
działań odnoszących się do diagnozowania i terapii dzieci oraz dorosłych z zaburzeniami w uczeniu się i zachowaniu. Druga część zawiera sześć artykułów o metodach
i formach wspierania i rozwoju. Trzecia część dotyczy szkoły i nauczyciela w nowej rzeczywistości edukacyjnej.

Jest kolejnym głosem, przyczynkiem w dyskusji nad rolą nurodydaktyki i wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w pracy z dziećmi i młodzieżą o określonych trudnościach i dysfunkcjach.

WSZYSTKO SŁYSZĘ. ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ,
oprac. Magdalena Hinz, Gdańsk 2019.

Publikacja została przygotowana przede wszystkim dla nauczycieli, terapeutów oraz logopedów, którzy pracują z uczniami mającymi problemy z percepcją słuchową.
Materiał przedstawiony w książce jest bardzo bogaty. Ćwiczenia dotyczą rozmaitych operacji (np. analizy i syntezy, zamiany, dodania i opuszczenia), które dziecko
ma wykonać na wyrazach, sylabach i głoskach.

EDUKACJA I UCZENIE SIĘ. 16 NAJWIĘKSZYCH MITÓW,
Jeffrey D. Holmes, Warszawa 2019.

W tej publikacji znajdziesz odpowiedź na pytania:

- Czy ludzie potrafią prawidłowo ocenić, ile umieją?
- Czy istnieje wiele różnych inteligencji?
- Czy prezentacje multimedialne ułatwiają zdobywanie wiedzy?
- Czy powtarzanie to skuteczna metoda uczenia się?
- Czy stosowanie nagród sprzyja, czy przeszkadza w zdobywaniu wiedzy?
- Czy osoby mające wysoką samoocenę uczą się lepiej?

ASPERGER. ŻYCIE W DWÓCH ŚWIATACH,
Christine Preisβmann, Sopot 2018.

Tę książkę można „połknąć” na raz, ale warto do niej wracać wielokrotnie. Bo w nowej książce Christine Preißmann nie ma teorii. Jest za to prawdziwe życie
i są codzienne zmagania dorosłych osób z zespołem Aspergera. To właśnie one dzielą się swoimi przeżyciami, czasem bardzo trudnymi i zawsze bardzo osobistymi.
Poruszają ważne tematy, jak dorosłość, zdrowie, praca, miłość i związki, przemoc… Książkę powinny przeczytać osoby z zespołem Aspergera. Odnajdą w niej siebie
i znajdą mnóstwo konkretnych wskazówek. Natomiast rodzicom i terapeutom poradnik na pewno pomoże lepiej zrozumieć i wspierać te osoby

(Joanna Grochowska, Fundacja Synapsis)

(NIE)CODZIENNOŚĆ INDYWIDUALIZACJI W PRZESTRZENI WCZESNOSZKOLNEJ. T.1 UCZNIOWIE Z PROBLEMAMI W NAUCE I ZACHOWANIU,
red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Klaudia Żernik, Toruń 2018.
 

Monografia obejmuje sześć rozdziałów. Pierwszy wprowadzający w problematykę doprecyzowuje podstawowe terminy i zagadnienia. Dalej koncentrujemy się
na pracy z dziećmi zdolnymi, twórczymi, introwertycznymi, niepełnosprawnymi fizycznie oraz roli nauczyciela. Pracę kończy bogaty aneks, w którym znajdują się
autorskie narzędzia badania zdolności i twórczości dzieci.