Bazy danych

Gość


Nasze ośrodki

Bazy danych


  

Szanowny Czytelniku,
jeżeli potrzebujesz interesujących materiałów na różne tematy, które mogą Ci się przydać do przygotowania prac dyplomowych, skorzystaj z baz danych Wirtualnej Biblioteki Nauki. WBN zawiera pełne teksty czasopism największych światowych wydawców.

Dostęp do poniższych baz danych jest automatyczny, z każdego stanowiska komputerowego na terenie Uczelni.

 

Bazy danych

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsevier 

to wydawnictwo, które publikuje głównie książki i czasopisma z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i ścisłych. Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopisma są dostępne równolegle jako baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM, baza Science Direct on Line (SDOL) na platformie SciVerse na serwerze wydawcy oraz w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą.

 

http://www.sciencedirect.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)
http://vls.icm.edu.pl/ss.html (dostęp na serwerze w ICM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopus 

jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Od 2012 roku Scopus jest udostępniany w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.

 

http://www.scopus.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springer

czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa obejmuje ok. 1.960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi. W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice. Program ten został także przedłużony na rok 2014.


http://www.springerlink.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)
http://vls.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer (dostęp na serwerze w ICM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web of Science

Pakiet baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters) jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2017-2019.  Licencja obejmuje wszystkie dotychczasowe zasoby (podstawowe indeksy cytowań WoS i pakiet Citation Connection) oraz Essential Science Indicators (ESI). W skład podstawowych indeksów cytowań wchodzą: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975), Conference Proceedings Citation Index (CPCI, roczniki od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports (JCR, roczniki od 2008). Pakiet Citation Connection obejmuje następujące bazy (roczniki 2010-2017): Biosis Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, Zoological Records, Book Citation Index (BCI), Current Chemical Reactions (CCR) oraz Index Chemicus (IC). Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Bazy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, JCR, BCI, CCR i IC są obecnie dostępne na serwerze jako składniki pakietu WoS Core Colletion, patrz instrukcja obsługi w języku polskim oraz ta sama instrukcja w wersji mutlimedialnej. Bazy SCIE, SSCI oraz AHCI są także archiwizowane i udostępniane na serwerze w ICM (na razie w ICM zgromadzone są roczniki począwszy od 1996). Archiwizacją w ICM będzie objęta także baza JCR oraz bazy z pakietu Citation Connection za wyjątkiem Current Contents Connect i Data Citation Index.


http://isiknowledge.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)
http://zatoka.icm.edu.pl/sci/ (dostęp do bazy SCI na serwerze w ICM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiley

czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopisma te są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full Collection", który zawiera obecnie 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, w tym od roku 2013 czasopisma American Geophysical Union, patrz dodatkowy arkusz "Titles out of collection" dołączony do katalogu Full Collection).

 
http://www.interscience.wiley.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBSCO
jest czołowym dostawcą usług prenumeraty, obejmujących czasopisma elektroniczne, drukowane, pakiety elektroniczne,  narzędzia do zarządzania informacją elektroniczną oraz bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych dla wszelkiego typu bibliotek i ośrodków naukowych i badawczych.


 

Link

 

 

 Katalogi centralne

     

 

 
   85-karo  

Karo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

jest katalogiem rozproszonym bibliotek polskich korzystającym z protokołu Z39.50 i interfejsu Z2WEB. Umożliwia przeszukiwanie katalogów 58 bibliotek uczestniczących.

 
         
   

NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

jest katalogiem centralnym zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich.
Od lipca 2002 biblioteki te wprowadzają do NUKATu dane o swoich bieżących i starszych nabytkach.
Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w bazie NUKAT znajduje się lista nazw bibliotek udostępniających ten dokument, a kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.

 
         
   

Przewodnik Bibliograficzny

Bieżąca polska bibliografia narodowa zawierająca opisy bibliograficzne książek opublikowanych w Polsce od roku 1973.

 
         
   

Bibliografia artykułów z czasopism polskich

BZCZ - bibliografia artykułów z czasopism polskich. Składa się z trzech baz rejestrujących zawartość ważniejszych polskich czasopism. Obejmuje materiał od 1985 r. i jest aktualizowana.