Bezpieczeństwo publiczne

Gość


Nasze ośrodki


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Opis specjalności

Studenci tej specjalności będą wyrabiać w sobie umiejętności kierownicze oraz przywódcze niezbędne w zarządzaniu bezpieczeństwem ludzi i organizacji. Nauczą się jak organizować i zapewniać bezpieczeństwo podczas imprez masowych, organizować ochronę obiektów przemysłowych, instytucji, mienia oraz osób.
 
Studenci nabędą także wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania, prawa administracyjnego, ochrony własności intelektualnej i informacji oraz analizy sytuacji kryzysowych.
 
Studenci w pewnym zakresie wybierają indywidualną ścieżkę kształcenia, decydując o programie studiów przez wybór przedmiotów fakultatywnych z szerokiej oferty proponowanych zajęć.
 
Atutem studiów jest duża liczba ćwiczeń praktycznych, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, która daje możliwości w zakresie podniesienia kompetencji, a także zwiększenia efektywności działań w praktyce.

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci kierunku Zarządzanie specjalności Bezpieczeństwo publiczne zdobędą wiedzę niezbędną do pełnienia różnych funkcji administracyjnych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju. Absolwent opisywanej specjalności będzie także umiał rozwiązywać złożone problemy zawodowe, kierować zespołami ludzkimi oraz kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej.
 
Poza umiejętnościami ogólnymi dla kierunku zarządzanie, absolwenci będą posiadali wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będą posiadali kompetencje w zakresie m.in. zarządzania bezpieczeństwem publicznym, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, prawa obronnego RP, strategii bezpieczeństwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju i w UE, bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz psychologii tłumu.
 
Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach w urzędach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zbiorowe np. urzędy miasta, urzędy gminne, sądy, zakłady karne oraz w służbach mundurowych takich jak m.in. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Agencje ochrony osób i mienia, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Ochrony Kolei itp.

eRekrutacja

<<zarządzanie