Szczegółowe zasady rekrutacji na studia magisterskie na kierunku zarządzanie

Gość


Nasze ośrodki


O przyjęcie na studia drugiego stopnia, Kierunek Pedagogika i Zarządzanie (nie dotyczy Kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) mogą ubiegać się:
a) absolwenci GSW Milenium, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie,
b) absolwenci innych uczelni wyższych, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie,
c) absolwenci studiów pierwszego stopnia innych kierunków, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

Przyjęcie kandydatów, o których mowa w pkt. c, na pierwszy rok studiów drugiego stopnia odbywać się będzie na podstawie testu kompetencyjnego z zakresu treści kierunkowych, właściwych dla studiów licencjackich na kierunku zarządzanie.
Pytania zawarte w teście będą korespondowały z listą pytań obowiązujących w GSW Milenium na egzaminie dyplomowym studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie LISTA PYTAŃ I ŹRÓDŁA LITERATUROWE.
Z testu obejmującego 15 pytań, można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Test uznaje się za zaliczony, jeśli kandydat uzyskał minimum 9 punktów. W przypadku gdy kandydat uzyskał mniej niż 9 punktów, dopuszcza się jednokrotne, powtórne pisanie testu. Pisanie testu nie wiąże się z żadnymi opłatami kandydata na studia.

W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy pomyślnie zdali test kompetencyjny przekroczy limit przygotowanych miejsc, o przyjęciu decydować będzie liczba zdobytych punktów.

Zainteresowani studenci, którzy są absolwentami studiów pierwszego stopnia kierunku innego niż zarządzanie, będą mieli prawo do bezpłatnego uczęszczania na wykłady obejmujące treści kierunkowe z zarządzania, realizowane w GSW Milenium na studiach pierwszego stopnia.

Podczas studiów, na zajęciach z przedmiotów kierunkowych studentom, którzy ukończyli studia licencjackie na kierunku innym niż zarządzanie, jako materiał pomocniczy nieobowiązkowy, będzie podana literatura dodatkowa, pozwalająca na lepsze zrozumienie omawianych treści.