Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształ‚ceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają… formalne uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole w klasach I-III.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. nastę™pują…ce przedmioty:

 • metodyczne aspekty pracy z dzieckiem na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - edukacja językowa, polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna, zaję™cia techniczne i komputerowe, wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej, warsztat zabawy;
 • dydaktyka przedmiotu: metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • przedmioty uzupeł‚niają…ce - higiena i emisja gł‚osu, elementy prawa oś›wiatowego;
 • praktyki - 60 godzin (zgodnie z rozporzą…dzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształ‚cenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (pią…tek 16.00-19.50, sobota 9.00-18.00 z przerwą… obiadową…, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakoń„czenia - egzamin koń„cowy;
 • czesne za studia - 3 400 zł za całóść‡ (pł‚atne w ratach);
 • miejsce - Pił‚a;

ZAKWATEROWANIE

 • Szkolne Schronisko Mł‚odzieżowe Staszicówka ZSG, Pił‚a, ul. Okrzei 4, tel. 67 213 25 83;
 • Motel "ORION", Pił‚a, ul. Siemiradzkiego 16;
 • Motel "STAWISKO", Pił‚a, ul. Motylewska 3;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poś›wiadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaś›wiadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opł‚aty gwarancyjnej w wysokoś›ci 50 zł‚ na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w GnieźŸnie, nr: 39109013750000000103009473.
 4. Kwestionariusz wypeł‚niony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

 

Oś›rodek Kształ‚cenia Podyplomowego w Pile

Marta Wawrzyniak

Pił‚a, ul. Brzozowa 4

 kom.: 530 765 750

marta.wawrzyniak@milenium.edu.pl

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3 400 zł za całośÄ‡

 

 

 

 

<<specjalnoś›ci nauczycielskie