Działalność Naukowa GSW Milenium - 2017

Gość


Nasze ośrodki


2017
LISTOPAD  
 • W ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Katedrą zarządzania organizacjami i administracją im. M. P. Poliszczuka Żytomierskiego Narodowego Uniwersytetu Agroekologicznego a Wydziałem Nauk Społecznych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w dniu 29.11.2017 r. została zorganizowana naukowo-praktyczna konferencja młodych naukowców, doktorantów, studentów z udziałem międzynarodowym "Zarządzanie w agrarnym sektorze gospodarki: teoria i praktyka efektywnego rozwoju".
  Publikacja
 
WRZESIEŃ  
 • W dniach 19-20.09.2017 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej „konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego”. Było to zakończenie trwającego od półtora roku projektu NKN związanego z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce. Głównym punktem Kongresu było przedstawienie przez Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina najważniejszych rozwiązań nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konferencji wzięli udział dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium, dr Anna Knocińska oraz mgr Krzysztof Gawrecki.
  Galeria
     program
 
LIPIEC  
 • Miło nam jest poinformować, że w publikacji „Człowiek. Niepełnosprawność. Społeczeństwo” ukazał się artykuł naukowy mgr Katarzyny Białas-Paluch na temat: Zaburzenia praksji u dzieci ze spektrum autyzmu w świetle teorii integracji sensorycznej.
 
 • Miło nam poinformować, że ukazała się w wersji elektronicznej monografia Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań XXI wieku pod redakcją dr Klaudii Pujer, w której znajdziemy artykuł naukowy wykładowców GSW Milenium: dr Anny Bęczkowskiej i dr Agnieszki Kańczukowskiej-Stadnik pt. "Autorytet nauczyciela w przestrzeni współczesnej edukacji". Artykuł ukazał się pod afiliacją GSW Milenium.
  https://drive.google.com/file/d/0B9M9WZ64ehcoSGtXTllFWWVrQVk/view?usp=sharing
 
MAJ  
 •  Miło nam jest poinformować, że w publikacji „Społeczeństwo włączające a komunikacja” pod redakcją: Jacka J. Błeszyńskiego i Ditty Baczały ukazał się artykuł naukowy mgr Katarzyny Białas-Paluch na temat: Rozwijania kompetencji komunikacyjnych u dzieci z autyzmem za pomocą PECS (Picture Eexchange Communication System).
  Artykuł ukazał się pod afiliacją GSW Milenium.
  spis treści
  noty o autorach
 
 • W dniach 29-30 maja 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się już V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka”, pod patronatem honorowym Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Głównymi organizatorami konferencji byli: Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz Globar Partnership Management Institute (Kanada/USA).
  W pierwszym dniu konferencji uczestnicy obradowali w sesji plenarnej oraz 7 sesjach panelowych, poświęconych m. in. takim zagadnieniom jak resocjalizacja nieletnich, resocjalizacja penitencjarna, pomoc społeczna i praca socjalna, profilaktyka i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wsparcie osób z niepełnosprawnością, działania na rzecz wzmacniania uczestnictwa społecznego osób starszych.

  Drugiego dnia konferencji odbyło się 11 certyfikowanych warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez praktyków reprezentujących m.in. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej.
  Problematyka wykluczenia społecznego zajmuje niezmiennie ważne miejsce w obszarze badawczym pedagogiki społecznej, a realia współczesności uzasadniają podejmowanie debaty w tym zakresie. Głównym celem konferencji było ukazanie aktualnych źródeł, przejawów i wymiarów wykluczenia społecznego w społeczeństwie polskim, a także wymiana doświadczeń reprezentantów nauki oraz praktyków w zakresie przeciwdziałania ekskluzji różnych grup społecznych.
  W konferencji wzięli udział wykładowcy GSW Milenium: dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium, prof. zw. dr hab. Dzierżymir Jankowski, dr Piotr Odrakiewicz, dr Anna Knocińska, dr Agata Woźniak, dr Aneta Kokot, dr Anna Bęczkowska, dr Agnieszka Kańczukowska-Stadnik, mgr Anna Henrych-Stanisławska, mgr Sylwia Jabłońska oraz mgr Wioleta Urban.
  galeria

  plakat
  komunikat o konferencji
  program konferencji
  info. http://www.wwsse.pl/V_Miedzynarodowa_Konferencja_Naukowa,11150.html
 
 • W dniu 26 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu odbyło się seminarium zorganizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną nt. Nowego modelu oceny programowej. W seminarium udział wzięła dr Anna Knocińska.
  program
 
 • W dniu 23 maja 2017r. w Warszawie odbyła się konferencja: „POLISH-SWISS INNOVATION DAY 2017”. W konferencji uczestniczył dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium.
  Galeria

 
 • W dniu 15 maja 2017r. w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Kształcenie nauczycieli - wyzwania i perspektywy” zorganizowana przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Konferencja była poświęcona m.in. próbie wypracowania standardów jakości kształcenia nauczycieli. Miała miejsce również wspólna debata w ramach „Forum dyskusyjnego”. Przedmiotem dyskusji będą następujące problemy: definiowanie kwalifikacji pedagogicznych, a nauczycielskich, kształcenie nauczycieli na kierunkach pedagogicznych, kształcenie na kierunkach ze specjalnością nauczycielską, kształcenie nauczycieli języków obcych, problem praktyk zawodowych, kształcenie nauczycieli zawodu, doskonalenie nauczycieli. W konferencji wzięła udział dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr Anna Knocińska.
  program konferencj
  i

 
 • Wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium mgr Anna Hedrych-Stanisławska (Straż Miejska Września, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej) na zaproszenie Zakładu Karnego w Gębarzewie, uczestniczyła w spotkaniu zapoznawczym, z rzecznikami prasowymi instytucji samorządowych oraz służb mundurowych na stale współpracujących z ww. jednostką. Wspólnie, z nowym rzecznikiem prasowym dyrektora zakładu karnego por. Krystianem Rynarzewskim, omówiono aktualne wydarzenia wynikające z zaangażowania osób skazanych w pracę społeczną na rzecz miasta Września. Wyznaczono zasadę „dobrych praktyk” we wzajemnej relacji i rozpowszechniania idei pracy społecznej poprzez media wśród lokalnej społeczności. Spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem zakładu karnego, w tym nowo wybudowanej hali produkcyjnej. Straż Miejska we Wrześni, w której na co dzień pracuje mgr Anna Hedrych-Stanisławska, od 2006 r. prowadzi systematyczną współpracę z gębarzewskim zakładem karnym. W chwili obecnej na rzecz miasta Wrześni, w zieleni miejskiej, na stałe podejmuje pracę społeczną ośmiu skazanych. Obopólna współpraca tych dwóch instytucji przekłada się na wiedzę dostarczaną studentom Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, którzy nie tylko mogą przyswoić teoretyczne jej podstawy, ale przede wszystkim w rzeczywistości dotykają działalności praktycznej, z której mogą skorzystać w swojej już pracy zawodowej.
 
 • W dniu 9 maja 2017 r. w Katowicach odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki”. W konferencji reprezentowały naszą uczelnię dr Anna Bęczkowska oraz dr Agnieszka Kańczukowska-Stadnik, które podczas sesji Badania naukowe w naukach ekonomicznych wygłosiły referat pt. Dylematy badań naukowych w naukach społeczno-ekonomicznych oraz były w Radzie Naukowej konferencji.
  program

  certyfikat dr Anna Bęczkowska, certyfikat dr Agnieszka Kańczukowska-Stadnik
 
 KWIECIEŃ  
 •  W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej odbyła Konferencja programowa w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i Politechnikę Gdańską. Podczas konferencji podjęto dyskusję nad systemem akademickim w Polsce oraz nad kryteriami i metodami różnicowania uczelni, a także próbę określenia roli Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym również współpracy czy integracji z uniwersytetami. Wystąpienie programowe wygłosił dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
  W konferencji wzięli udział: Rektor GSW Milenium, dr Hubert Paluch oraz Dziekan WNS GSW Milenium, dr Anna Koncińska.
  Zaproszenie
  Program konferencji
  Galeria
 
 • W dniach 19-20 kwietnia 2017r. odbyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. Miejsce Innego we współczesnej refleksji naukowej, zorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Głównymi organizatorkami były profesor zw. Iwona Chrzanowska, profesor UAM - Beata Jachimczak. W konferencji wzięli udział znakomici pedagodzy specjalni m.in. prof. dr. hab. Andrzej Twardowski, który wystąpił z referatem  pt. "Disability studies jako przykład interdyscyplinarnego podejścia do niepełnosprawności". Prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica z Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, jego tytuł wystąpienia brzmiał: "Uchwycić unikatowość i przeciętność - kilka uwag o interpretacji danych jakościowego studium przypadku Innego". Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski i dr Piotr Plichta z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy zaprezentowali wieloletnie wyniki badań zjawiska przemocy w przestrzeni wirtualnej. Prof. dr hab. Amadeusz Krause z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jak również z Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Teresa Żółkowska, która zreferowała problematykę władzy jako kategorię władzy pedagoga specjalnego. Dr Maciej Jabłoński wystąpił z referatem Samorządność a zależność ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Wokół dyskursu neokolonialnego, który okazał się przyczynkiem do nawiązania szerszej współpracy między innymi z dr hab. Remigiuszem Kijakiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jednym z niewielu specjalistów zajmujących się problematyką seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Również został zaproszony do Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych i do współpracy jako głos ekspercki przy  komisji PKA ds. projakościowych zmian w kształceniu nauczycieli.
  program konferencji
 
 • Miło nam jest poinformować, że w marcu 2017 roku został opublikowany artykuł naukowy w Global Management Journal, "Reward Management in Small and Medium Enterprises on The Basis of Alfa I Omega, Głogów, Poland", którego autorami są PETER ODRAKIEWICZ, Professor, PhD Poland-Gniezno College Milenium Global Partnership Management Institute, MAGDALENA SZULC Poland-Gniezno College Milenium,  DAVID ODRAKIEWICZ Poland-Gniezno College Milenium Global Partnership Management Institute, MICHAEL GAYLORD Global Partnership Management Institute POLAND.
  Publikacja
   okładka_spis
  Publikacja
 
 •   W dniach 6-7 kwiecień 2017 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mikołaj Kopernika w Toruniu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”. Podczas konferencji były podjęte dyskusje w gronie naukowców i praktyków, zajmujących się profilaktyką i pracą resocjalizacyjną w warunkach instytucjonalnych jak i w środowisku otwartym, nawiązujące do zagadnień marginalizacji i inkluzji społecznej jako ważnego zagadnienia powiązanego ze społeczną readaptacją. W konferencji wzięli udział wykładowcy GSW Milenium: mgr Sylwia Jabłońska, mgr Anna Hedrych-Stanisławska, dr Anna Knocińska mająca wystąpienie nt. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w systemie oświaty. Możliwości versus ograniczenia” podczas sekcji: Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji oraz dr Przemysław Frąckowiak prowadzący panel: Resocjalizacja jako przestrzeń ryzyka zorganizowany we współpracy z Pracownią Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej.
  Galeria
  program debaty
  program konferencji
 
 • W dniach 2-4 kwietnia 2017r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura – Demokracja – Edukacja zorganizowana przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Przyjechali na nią naukowcy z całego kraju nie tylko ze względu na interdyscyplinarną problematykę o charakterze filozoficznym, politologicznym, kulturoznawczym, psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym, ale także z uwagi na jubileusz tej Uczelni, która obchodzi swoje 20-lecie. Konferencja została objęta patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Wystąpili tacy znakomici profesorowie jak: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (KNP PAN, UŁ) -  Niszczenie edukacji (i/w) demokracji, prof. dr hab. Roman Leppert (UKW, Bydgoszcz) z referatem Interregnum jako kategoria pedagogiczna,  prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (USz, Szczecin)- Edukacja w, do, dla czy przeciw demokracji? Cui bono, prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński z UMK w Toruniu - Niespełnienie i bezradność. Edukacja wobec zapaści społeczeństwa wychowującego. Prof. dr hab. Marek Konopczyński z Uniwersytetu w Białymstoku skomentował Raport NASK, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG, Gdańsk), Pamięć, ideologia, władza. Edukacyjne polityki teorii , prof. dr hab. Maria Mendel (UG, Gdańsk)- Pamięć, ideologia, władza. Uczenie się zapominania, czy  prof. dr hab. Lech Witkowski (AP, Słupsk) - Między tradycją i współczesnością. Wyzwania powidoków pedagogicznych . Swoje badania teoretyczne jak i empiryczne przedstawiło tzw. młodsze pokolenie nauki, które reprezentują między innymi dr hab. prof. DSW Paweł Rudnicki (DSW, Wrocław)  Opresje codzienności jako źródło wyzwań dla edukatora. Trzy przypadki z biografii Daniela Manelskiego, dr Piotr Stańczyk (UG, Gdańsk) - Freirowskie pojęcie historii jako możliwości, czyli pragmatyczny komunizm elementarza „Walka trwa”, dr Barbara Kutrowska (DSW, Wrocław)- Edukacja wobec konieczności zmian cywilizacyjnych, dr Renata Monika Sigva (UJ, Kraków) - Stawanie się człowieka pogranicza. Dr Maciej Jabłoński wystąpił z referatem: „Nieświadoma” inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Po moim referacie Profesor Zenon Gajdzica z Uniwersytetu Śląskiego zaproponował mi współpracę we wspólnych badaniach dotyczących inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.  
  zaproszenie
     program
 
 • W wydawnictwie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) opublikowano wyniki naukowych badań prowadzonych w 2015-2016 r. w ramach międzynarodowego Programu im. Lane’a Kirklanda na temat: „Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy”. Autorzy: dr Mykola Orlykovskyi, dr hab. Ludwik Wicki, prof. nadzw. ISBN 978-83-7583-729-2. Serdecznie dziękuję za możliwość wydruku i pozytywne recenzje Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie dr hab. Jarosławowi Gołębiewskiemu – profesorowi nadzw. SGGW i dr hab. Lesyi  Zaburannej - profesorowi nadzw. Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Wykorzystania Przyrody Ukrainy.
  Galeria
 
MARZEC  
 • Dnia 28.03.2017 r. dr Peter Odrakiewicz przeprowadził kolejne spotkanie dotyczące rozwoju współpracy i transferu wiedzy z naukowcami z Finlandii. Transfer wiedzy to praktyczna możliwość dzielenia się z naszymi studentami wspólnymi osiągnięciami naukowców europejskich z wiodącymi osiągnięciami z USA w zarządzaniu kompetencjami.
 
 • W dniu 21.03.2017 r. miało miejsce spotkanie dr Peter 'a Odrakiewicza, wykładowcy GSW Milenium z Prof. Dr Hannu Vanharanta Research Fellow University of Vaasa, które dotyczyło kontynuacji wspólnych badań i prac rozwojowych w programach zarządczych, badań kompetencji i edukacji.
 
 • W dniach 16-17 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się Konferencja Naukowa „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego”. Celem konferencji był przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce. W konferencji wziął udział Rektor GSW Milenium – dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium.
  Galeria
      program konferencji
 
 • 16.03.2017 roku odbyło się  spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych z okazji Dnia Handlowca. Tematem wystąpienia były zagadnienia związane z manipulowaniem klientami przez producentów i handlowców, ich uwarunkowania i techniki. Tematyka spotkała się z zainteresowaniem licznego grona słuchaczy. Wykład poprowadził wykładowca GSW Milenium prof. Piotr Rzepczyński.
  Galeria

 
 • W dniu 14 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „Poziom 5 –brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy”, zorganizowana przez Fundację Rektorów Polskich we współdziałaniu z firmą Pearson Central Europe. Podczas konferencji przedstawiono środowisku akademickiemu wyniki badań i debat, które dotyczą 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji jako potencjalnego obszaru kształcenia ważnego również dla szkolnictwa wyższego. W konferencji wzięli udział dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium oraz dr Anna Knocińska.  http://www.frp.org.pl/pl/aktualnosci/487-konferencja-poziom-5-brakujace-ogniwo.html
  Program konferencji

  Galeria
 
 • 13 marca 2017 r. w Instytucie Kultury Europejskiej odbyła się debata ekspercka, dotycząca obecnego i przyszłego kształtu Szlaku Piastowskiego. Tematem było:  "Szlak Piastowski - Jaki? Przebudowa, założenia, perspektywy". Uczestnikami debaty m.in. dwaj twórcy koncepcji szlaku (“starej” i “nowej”), zaproszonymi: samorządowcy, urzędnicy, przewodnicy i osoby aktywnie zajmujące się ruchem turystycznym w Wielkopolsce i na Kujawach.
  Nasz profesor, Armin Mikos von Rohrscheidt, jako twórca aktualnie realizowanej koncepcji rozwoju Szlaku Piastowskiego i autor projektu jego przebudowy i ożywienia, nie tylko uczestniczył w debacie, ale także wygłosił wprowadzenie do niej, prezentujące główny zarys wspomnianej koncepcji. Stwierdził m.in. że współczesne szlaki kulturowe to systemy eksploatacji turystycznej dziedzictwa takiej, zatem nie tylko obiekty, ale również narracje i interpretacje, przestrzeń wokół obiektów, elementy infrastruktury obiekty potrzebne do tego, by szlak działał, wreszcie ludzie (m.in. koordynatorzy i przewodnicy) oraz usługi turystyczne, w tym ich tematyczne i lokalne pakiety.

  Na tym tle pokazał zrealizowaną dopiero w swoim pierwszym etapie przebudowę przestrzeni i struktury szlaku, w tym wprowadzenie nowych miejsc (co wprowadza nowe, nie tylko polityczne i sakralne aspekty do historycznej narracji) nowych form konfrontacji z dziedzictwem, jak impreza tematyczna ("święto szlaku" i nowe warstwy tematyczne oraz pierwsze propozycje aktywnego zwiedzania dla turystów, jak Karta Piasta.

  Przestawił też kryteria uznawania formalnych obiektów Szlaku Piastowskiego (które stały u podstaw jego przebudowy) oraz zarysował działania podejmowane na rzecz indywidualizacji jego oferty.     

  Przypomniał też, że nowa koncepcja jest odpowiedzią na zbadane i znane oczekiwania i preferencje  dzisiejszych turystów, którzy nie chcą ograniczać się do pasywnego zwiedzania samych zabytków. Pod koniec dyskusji nasz profesor przypomniał także, o co ostatecznie chodzi w działaniach podejmowanych dla modyfikacji szlaków kulturowych: mianowicie o efektywną dystrybucję kultury (w tym świadomości dziedzictwa) oraz o atrakcyjne dla samych turystów uczestnictwo w kulturze.  (prof. Armin Mikos von Rohrscheidt).

  Galeria
  zdjęcia - Gniezno24.com
 
 • W dniu 02.03.2017 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Dialog na rzecz gospodarki powiatu gnieźnieńskiego, szkolnictwo zawodowe a rynek pracy”, której organizatorem było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. Konferencja była skierowana do osób prowadzących własną firmę, reprezentujących środowisko oświaty i szkolnictwa wyższego, zainteresowanych dyskusją na temat pożądanych kierunków rozwoju kształcenia zawodowego na terenie powiatu gnieźnieńskiego czy pracujących w instytucji otoczenia biznesu. W konferencji wzięli udział: dr Iwona Gawrecka – Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych i Dyrektor Zespołu Szkół Milenium oraz mgr Krzysztof Gawrecki – Kanclerz GSW Milenium.
  Program
      galeria
 
 • Miło nam poinformować, że w publikacji "Bezpieczna i przyjazna szkoła" pod redakcją Przemysława Ziółkowskiego ukazał się kolejny artykuł dr Anety Kokot na temat: Bullying w interakcjach szkolnych - (Nie)zauważeni, pomijani, wykluczani czyli o perspektywie wystąpienia i doświadczania przemocy w szkole słów kilka. Poruszona w publikacji tematyka odzwierciedla i przybliża jeden z trudniejszych problemów współczesnej szkoły jakim jest przemoc i antagonistyczne interakcje pomiędzy dziećmi. Niewątpliwie walorem tej publikacji jest pragmatyzm i szerokie grono odbiorców. Oprócz pracowników naukowych, pozostałe środowiska społeczne jak np. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi mogą wykorzystać zawarte w nim materiały do codziennej pracy z dziećmi zarówno w formie warsztatowej jak i w systemie klasowo-lekcyjnym (dr Aneta Kokot). "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
 
 • W dniach 1-2 marca 2017r. w Warszawie odbyło się XXII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Podczas obrad podjęto m.in. dyskusję nt. projektów Ustawy 2.0. W zgromadzeniu udział wzieli: Rektor GSW Milenium oraz Pełnomocnik Prezydium KRZaSP ds. Kontaktów Zewnętrznych – dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium oraz nauczyciel akademicki dr Piotr Rzepczyński - Skarbnik KRZaSP.
  Program
       galeria

 
 • W dniu 01.03.2017 r. w Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się Prezentacja założeń systemu szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0 przygotowana przez trzy zespoły ekspertów wyłonione w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie było okazją do zapoznania się z proponowanymi trzema wersjami założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i poddania ich wstępnej weryfikacji. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. Naszą uczelnię reprezentowali: Rektor, dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium oraz Dziekan WNS, dr Anna Knocińska.
  Zapraszamy do galerii
 
LUTY  
 • prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt opublikował 26 lutego 2017 r. artykuł pt. “Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej”. Publikacja jest częścią większego projektu, który Profesor ukończył. Pod redakcją Profesora przygotowano i opublikowano tematyczny numer czasopisma naukowego “Turystyka Kulturowa” (1 / 2017) pt. “Problemy zarządzania w turystyce kulturowej”. Numer obejmuje kilkanaście tekstów, których autorami są wiodący polscy badacze tej dziedziny.
  Link do całości publikacji online:
  http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk
 
 • Publikacja naukowa „Była taka interwencja ...”, pod. red. Zbigniewa Dziemianko oraz Mirosława Stróżyńskiego, która została wydana w Poznaniu nakładem Wyższej Szkoły Handlu i Usług, porusza rozważania, dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowisku lokalnym. Stanowi ona także swoisty głos w dyskusji nad problematyką działalności straży miejskich i gminnych województwa wielkopolskiego. W tej zbiorowej monografii znalazły się dwie obszerne prace naukowe autorstwa st. specjalisty Anny Hedrych-Stanisławskiej (wykładowcy GSW Milenium, członka Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej), tj. „Wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej na przykładzie Straży Miejskiej we Wrześni” oraz „Obsługa strefy płatnego parkowania przez Straż Miejską we Wrześni we współpracy z osobami niepełnosprawnymi”. Całość publikacji naukowej natomiast składa się z 15 artykułów, odnoszących się do różnorodnych zadań (m.in. profilaktycznych, porządkowych czy drogowych), realizowanych przez tę umundurowaną formację, działającą w sektorze publicznym. Ich autorzy to w znacznej części wieloletni i doświadczeni funkcjonariusze straży miejskich i gminnych, co zapewne podnosi wartość zamieszczonych w nich treści. Zachęcamy zatem do lektury.
 
 • W publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu pt. „Nowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi” pod red. Moniki Korolewskiej i Zofii Springer ukazał się artykuł naukowy pt. „Refinansowanie długu lokalnego w Polsce”, którego autorem jest wykładowca GSW Milenium, mgr Daniel Budzeń. W artykule tym została zaprezentowana autorska koncepcja wskaźnika przeciętnej zapadalności długu lokalnego tak, aby wskaźnik ten mógł posłużyć jako praktyczny element procesu zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Konstrukcja wskaźnika uwzględnia m.in. różnice występujące pomiędzy długiem Skarbu Państwa, a długiem lokalnym w zakresie tytułów dłużnych wpływających na poziom zadłużenia sektora samorządowego. Ponadto w artykule została podjęta próba systematyki celów i zagrożeń związanych z procesem zarządzania długiem lokalnym.
 
 • W dniach 23-24 lutego 2017 r. w Poznaniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polską Akademią Nauk zorganizowali konferencję programową w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. Podczas konferencji zostały omówione doświadczenia międzynarodowe odnoszące się do tworzenia systemów wspierania doskonałości naukowej. Przedyskutowano problemy związane z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, problemy związane z środowiskową infrastrukturą badawczą, otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych oraz oceną aktywności naukowej pracowników w kontekście oceny parametrycznej. 
  Była to piąta z konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, w której wzięli udział: dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium oraz dr Anna Koncińska.
  program konferencji      galeria 

 
 • Dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW Milenium wydał książkę Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości. Quaestiones disputata.
  Na tematykę publikacji składają się (w liczbie 32) rozliczne kwestie związane z podejmowaniem i organizacją podróży w czasie wolnym, ukierunkowane na doświadczenie walorów żywej kultury i konfrontację z dziedzictwem kulturowym, a także na metody i kryteria badania tego fenomenu. Zamieszczone w monografii analizy, diagnozy i postulaty odnoszą się zasadniczo do krajowej przestrzeni turystycznej i polskiej rzeczywistości kulturowo-społecznej. Zagadnienia o charakterze globalnym, typowe dla tej sfery ludzkiej aktywności i zachowań jej uczestników, mają za zadanie dostarczyć im szerszy kontekst, a przykłady koncepcji i szczegółowych rozwiązań spoza kraju ilustrują sprawdzone lub chybione rozwiązania omawianych problemów.

  Spis treści publikacji i adres dla zamówień:

  http://kultour.pl/pl/?ps=projekty#tkn2017
 
 STYCZEŃ  
 • W dniach 26-27.01.2017 r. w Katowicach odbyła się Konferencja programowa w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki "Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej". Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Głównym zagadnieniem konferencji był rozwój kadry akademickiej. Wystąpienie programowe dotyczące wyzwań dla rozwoju kariery akademickiej wygłosił dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji wzięli udział: Rektor GSW Milenium, dr Hubert Paluch oraz Dziekan WNS GSW Milenium, dr Anna Koncińska.
  Galeria
      zaproszenie    program
 
 • 13 pomysłów na Gniezno i okolice. Przewodnik tematyczny dla turystów, to przewodnik wydany przez Powiat Gnieźnieński. Jest dziełem siedmiu autorów związanych z naszym regionem czy też miejscem pracy. Pomysł jego napisania to rezultat ich pasji, a także wspólne przekonanie, że wielu dzisiejszych turystów decyduje się na samodzielne zwiedzanie i odkrywanie dla samych siebie kolejnych ciekawych miejsc, niż być po nich oprowadzanymi lub obwożonymi. Celem przewodnika jest towarzyszyć turyście w samodzielnym odkrywaniu ziemi gnieźnieńskiej.
  Autorem koncepcji przewodnika, redaktorem oraz kierownikiem prac przy jego powstawaniu jest wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium.

  13 pomysłów na Gniezno i okolice. Przewodnik tematyczny dla turystów

 
 • Niezmiernie miło nam poinformować, że wykładowca Naszej Uczelni dr Peter Odrakiewicz został zaproszony przez prof. Charlesa Wankla z University of St. John's do udziału w seminarium naukowym jako prezenter podczas największej naukowej konferencji Academy of Management, która odbędzie się w sierpniu 2017 r. w Atlancie.
  Dr Peter Odrakiewicz wygłosi wykłady nt. rozwoju międzynarodowych sieci naukowych i dydaktycznych w zarządzaniu oraz międzynarodowej kooperacji w dziedzinie badań naukowych.

  Na konferencji będą profesorowie i naukowcy z całego świata.
  Jednocześnie pragniemy nadmienić, że z Polski zostało zaproszonych tylko trzech naukowców.
 
 • W dniu 19.01.2017 r. w Warszawie odbyło się Spotkanie Noworoczne Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Swiss Chamber Poland, z udziałem Ambasadora Szwajcarii Andrej Motyla. W spotkaniu wziął udział Rektor GSW Milenium, dr Hubert Paluch.
  Galeria

 
 • W dniu 19 stycznia 2017 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja „Współpraca z zagranicznym partnerem handlowym – prawo i podatki”. Konferencja został zorganizowana przez Kancelarię Stawski Syty Adwokacką Spółkę Partnerską i Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Celem konferencji było przybliżenie tematyki związanej z dochodzeniem należności względem kontrahenta zagranicznego.
  W konferencji udział wzięła dr Karolina Tyc-Szmil.

  program konferencji      zaświadczenie