Pedagogika terapeutyczna z arteterapią

Gość


Nasze ośrodki


Pedagogika terapeutyczna z arteterapią

I stopień /studia licencjackie/


 

Praca po studiach

Studia przygotowują do zawodu terapeuty pedagogicznego. Studia przygotowują do pracy terapeutycznej m.in. z: dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością / dziećmi z trudnościami szkolnymi / dziećmi szczególnie uzdolnionymi / dziećmi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym etc.

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do:

- podjęcia pracy m.in. w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, w zakładach poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych itp.

- prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług terapeutycznych.


Czego się nauczysz?

•   Dowiesz się, jak odpowiadać na specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci wynikające m.in. ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej lub z choroby przewlekłej.

•   Zostaniesz przygotowany do prowadzenia zajęć kompensacyjno-korekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.

•   Poznasz różne metody terapeutyczne (socjoterapia, terapia ruchem i muzyką, bajkoterapia, dogoterapia, etc) niezbędne w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, niewidomymi, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

•   ARTETERAPIA: Zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. Poznasz różne metody i techniki pracy z zakresu dziedzin arteterapii: muzyki, tańca, literatury, plastyki, dramy i teatru.

Poznasz możliwości zastosowania technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.

Nabędziesz umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce. Dowiesz się, jak pobudzać aktywność twórczą i wspierać rozwój osobisty poprzez sztukę.


Jakie przedmioty kierunkowe?

Oprócz przedmiotów specjalistycznych, plan studiów obejmuje również przedmioty podstawowe, które są wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku pedagogika. Są to: Wprowadzenie do studiowania, Pedagogika ogólna, Pedagogika społeczna, Teoretyczne podstawy wychowania, Podstawy dydaktyki ogólnej, Historia wychowania, Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa i osobowości, Filozofia, Etyka zawodowa, Socjologia, Socjologia wychowania, Zagrożenia i patologie społeczne, Komunikacja społeczna, Metody badań pedagogicznych, Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, Zaburzenia rozwoju i zachowania, Podstawy terapii pedagogicznej, Technologia informacyjna, Higiena i emisja głosu, Pedagogika specjalna, Prawo oświatowe oraz język obcy.

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmioty: "Przedsiębiorczość w oświacie" oraz "Planowanie kariery zawodowej", które mają przygotować absolwentów do:

  • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności (np. prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych różnego typu), a także własnej działalności terapeutycznej, korekcyjno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej itp.,

Studenci poznają m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki autoprezentacji, techniki prowadzenia negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.


>> Zobacz pełen opis specjalności i sylwetkę Absolwenta

 

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.

- Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych i zajęciach terenowych.

- Program kształcenia przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/m-c!