Pedagogika terapeutyczna

Gość


Nasze ośrodki


Pedagogika terapeutyczna*

I stopień /studia licencjackie/
*wniosek procedowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Osoba, która ukończy studia na specjalności  Pedagogika terapeutyczna, będzie specjalistą wszechstronnie przygotowanym do pracy terapeutycznej z osobami potrzebującymi wsparcia w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej. Pomoże w rozpoznaniu indywidualnych możliwości i potencjałów oraz pomoże w pokonaniu trudności i ograniczeń osób na każdym etapie życia.

Niezwykle ważną rolę w treściach tego kształcenia odgrywa doskonalenie własnych umiejętności i kompetencji intra- i interpersonalnych (miękkich). Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji pomagania jest fundamentem efektywnej pracy terapeuty.

Studia wyposażą w kompetencje do kreowania i optymalizowania sytuacji wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych. Umożliwią swobodne posługiwanie się terminologią pedagogiczną, rozumienie zjawisk i procesów związanych z szeroko pojętym rozwojem człowieka i jego aktywnością.


Czego się nauczysz? 

·         Zdobędziesz wiedzę ogólnopedagogiczną i psychologiczną

·         Rozwiniesz umiejętności niezbędne do przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej

·         Poznasz zastosowania odpowiednich metod i technik, tj. obserwacja, wywiad, rozmowa, analiza dokumentów.

·         Będziesz potrafił przygotować opis wyników, sformułować wnioski i zalecenia

·         Nauczysz się procesie diagnostycznym uwzględniać wszechstronny rozwój dziecka (psychoruchowy, emocjonalno-społeczny, fizyczny) oraz kontekst środowiskowy

·         Będziesz przygotowany do współpracy z innymi specjalistami oraz instytucjami pomocowymi, które mogą wspomagać podjęte przez niego oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne

·         Zdobędziesz wiedzę na temat teorii i praktyki pomagania

·         Zbudujesz swój warsztat metodyczny z zakresu prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych szeroko rozumianych oddziaływań i zajęć terapeutycznych

·         Będziesz potrafił włączyć do swojej pracy elementy m in.  terapii ruchem, muzyką i pracą

·         Poznasz współczesne tendencje pracy z osobami  potrzebującymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ich rodzinami

·         Nauczysz się pracy z osobami o zagrożonym lub nieprawidłowym rozwoju i będziesz potrafił wykorzystać zalecenia dotyczące pracy na zasobach

·         Będziesz umiał włączać do pracy edukacyjno-terapeutycznej wiedzę i doświadczenia z psychologii i edukacji zdrowotnej, psychologii zainteresowań czy pedagogiki zabawy

·         Będziesz gotowy do pracy z osobami o prawidłowym rozwoju (działania rozwojowe i profilaktyczne)

 

Twoja ścieżka zawodowa (specjalistyczne przedmioty)

W trakcie studiów licencjackich, student wybiera przedmioty indywidualnej odbieralności dzięki, którym zgłębia wiedzę z interesujących go obszarów tematycznych (specjalizuje się) jak: pedagogika rewalidacyjna, socjoterapia z elementami resocjalizacji, terapia pedagogiczna, arteterapia czy andragogika. Dalsza nauka (student wybiera dwie ścieżki zawodowe) odbywa się pod okiem specjalisty (opiekuna merytorycznego).

Po uzyskaniu dyplomu student ma możliwość dalszego rozwoju w wybranych przez siebie specjalnościach na studiach podyplomowych prowadzonych przez uczelnię (lista specjalności tutaj) . Nauka ta trwa krócej, ponieważ część przedmiotów studiów podyplomowych realizowana jest podczas studiów na I stopniu. Dodatkowo absolwenci studiów licencjackich otrzymują rabat na kształcenie się na studiach podyplomowych.

 


Praca po studiach

·         Organizacja zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych, socjalizacyjnych, interwencyjnych: zakładach poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych, domach dziecka

·         Organizacja zajęć wspomagających pracę placówek służb zdrowia – zakłady lecznicze, szpitale, sanatoria, itp.

·         Placówki opieki częściowej: zespół zajęć pozalekcyjnych

·         Placówki wsparcia dziennego: kluby seniora, domy dziennego pobytu, ognisko wychowawcze, klub osiedlowy

·         Domy pomocy społecznej

·         Organizacje pozarządowe zajmujące się niepełnosprawnością

·         Pozarządowa działalność rekreacyjno-sportowa

·         Instytucje opieki zdrowotnej oraz szpitale

·         Kluby sportowe

·         Hotele i ośrodki wczasowe

·         Własna działalność gospodarcza

 

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia

 


>> Zobacz pełen opis specjalności i sylwetkę Absolwenta

 

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.

- Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych i zajęciach terenowych.

- Program kształcenia przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 2000 PLN/m-c!