Promocja zdrowia z dietetyką

Gość


Nasze ośrodki


Promocja zdrowia z dietetyką

I stopień (studia licencjackie)

Interesuje Cię zdrowy styl życia? Chcesz aktywnie pracować z drugim człowiekiem?

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność: Promocja zdrowia z dietetyką przygotowują specjalistów w zakresie promowania zdrowia, upowszechniania zachowań prozdrowotnych, tworzenia warunków sprzyjających zdrowemu stylowi życia i prowadzenia edukacji zdrowotnej i działalności szkoleniowej w różnych środowiskach: w rodzinie, szkołach i placówkach oświatowych, zakładach pracy oraz instytucjach, placówkach służby zdrowia, środowiskach zamieszkania oraz środowiskach skupiających duże zbiorowości ludzi (np. wojsko).


Czego się nauczysz?

• Poznasz strategie realizowania polityki zdrowotnej państwa, krajów UE oraz strategie globalne WHO w obszarze zdrowia publicznego;

• Będziesz potrafił projektować i wdrażać programy promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, przeciwdziałające zagrożeniom zdrowia publicznego. Będziesz potrafił realizować je zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z odpowiednimi instytucjami.

• Podniesiesz swoje umiejętności komunikacji, by łatwo i skutecznie nawiązywać kontakt i pracować z osobami, grupami, środowiskami. Poznasz techniki wywierania celowego wpływu.

• Będziesz potrafił udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauczać w tym zakresie.

• Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, dietetyka, polityka zdrowotna, biochemia, anatomia człowieka, towaroznawstwo,  technologia gastronomiczna,  socjologia, ekonomia.

Student nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

• projektowania, realizacji i oceny programów edukacyjno – zdrowotnych,

• projektowania materiałów edukacyjnych o problematyce zdrowotnej,

• prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia,

• znajomości budżetowej przedsięwzięć prozdrowotnych.


Praca po studiach

Absolwenci mogą podejmować pracę w charakterze promotora/edukatora zdrowia w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, w placówkach pomocy społecznej, w placówkach służby zdrowia i administracji zdrowia, strukturach samorządów lokalnych oraz w organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzec osób z problemami zdrowia fizycznego i psychicznego tj. przewlekle chorych, uzależnionych, niepełnosprawnych i inwalidów oraz seniorów. Przykładowe stanowiska pracy:

• realizator programów profilaktycznych dla szkół (prowadzonych przez firmy prywatne i państwowe)

• specjalista prowadzący działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, mające na celu promowanie zdrowej diety / zmianę nawyków żywieniowych/ wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców

• specjalista ds. promocji zdrowia

Możliwe obszary zatrudnienia:
- zajęcia dodatkowe promujące zdrowie w systemie oświaty i wychowania;
- placówki ochrony zdrowia realizujące zadania promocji i profilaktyki zdrowia,
- instytucje i zakłady, w których realizowany jest program zbiorowego żywienia;
- przedsiębiorstwa promujące zdrowy styl życia i dbające o rozwój w tym obszarze całej kadry;
- poradnie żywieniowe;
- przedsiębiorstwa cateringowe,  organizacje konsumenckie;
- placówki sportowe;
- inspekcje zajmujące się kontrolą żywności;
- organizacje zajmujące się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz kształtujące świadomość na temat zachowań prozdrowotnych;
- kluby fitness z profesjonalnym doradztwem personalnym;
- własna działalność gospodarcza.

Jakie przedmioty kierunkowe?

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: wprowadzenie do studiowania, pedagogikę ogólną, pedagogikę społeczną, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki ogólnej, historię wychowania, psychologię ogólną, psychologię rozwojową i osobowości, filozofię, etykę zawodową, socjologię, socjologię wychowania, zagrożenia i patologie społeczne, komunikację społeczną, metody badań pedagogicznych, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, zaburzenia rozwoju i zachowania, podstawy terapii pedagogicznej, technologię informacyjną, higienę i emisję głosu, pedagogikę specjalną, prawo oświatowe oraz język obcy.

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmioty: "Przedsiębiorczość w oświacie" oraz "Planowanie kariery zawodowej", które mają przygotować absolwentów do:

  • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności.

Studenci poznają więc m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki autoprezentacji, techniki prowadzenia negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.

>> Zobacz pełen opis specjalności i sylwetkę Absolwenta


Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.

- Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych i zajęciach terenowych.

- Program kształcenia przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/m-c!