Edukator kreatywny czasu wolnego z arteterapią

Gość


Nasze ośrodki


Edukator kreatywny czasu wolnego z arteterapią

I stopień (studia licencjackie)


Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy z dziećmi oraz dorosłymi w zakresie kreatywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę jako:

- wychowawca świetlicy;

- animator czasu wolnego w hotelach, biurach podróży, sanatoriach, klubach zabaw;

-  wychowawca kolonijny na koloniach, obozach, zielonych szkołach;

- organizator zajęć rozwojowych dla dzieci w szkołach i przedszkolach (publicznych i niepublicznych), klubach fitness, publicznych instytucjach kultury, centrach kultury i sztuki;

- specjalista z zakresu organizacji życia kulturalnego;

- prowadzący zajęcia z elementami arteterapii;

- specjalista prowadzący warsztaty rozwijające kreatywność u dzieci i młodzieży;

- lub założyć własną działalność gospodarczą.


Czego się nauczysz?

•   Nabędziesz kompetencje w zakresie planowania, programowania, organizowania i prowadzenia różnych form aktywności w wolnym czasie, wspierających rozwój prawidłowej kondycji fizycznej i psychicznej dzieci oraz dorosłych.

•   Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania ciekawych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, artystycznym oraz rekreacyjnym.

•   Zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki zabawy. Poznasz nowoczesne formy i metody pracy pozwalające łączyć naukę z zabawą.

•   Nauczysz się planować i realizować zajęcia dla różnych grup wiekowych (dzieci, dorosłych, seniorów), wykorzystując przy tym techniki twórczego myślenia i działania, techniki plastyczne i dekoracyjne, gry integracyjne oraz zabawy muzyczne.

•   Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. Poznasz różne metody i techniki pracy z zakresu dziedzin arteterapii: muzyki, tańca, literatury, plastyki, dramy i teatru.

•   Poznasz możliwości zastosowania technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.

•   Nabędziesz umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce. Dowiesz się, jak pobudzać aktywność twórczą i wspierać rozwój osobisty poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką.

•   Rozwiniesz umiejętności prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania, budowania relacji w grupie i współpracy.

•   Będziesz potrafił projektować programy reedukacyjne u dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Dowiesz się, jak projektować działania wspierające rozwój uzdolnień specjalnych.

•   Dowiesz się, jak projektować programy profilaktyczne przeciwdziałające zagrożeniom społecznym i niedostosowaniu społecznemu. Nauczysz się, jak je realizować je we współpracy z odpowiednimi instytucjami i służbami społecznymi.

>>  Jakie przedmioty kierunkowe?

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: wprowadzenie do studiowania, pedagogikę ogólną, pedagogikę społeczną, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki ogólnej, historię wychowania, psychologię ogólną, psychologię rozwojową i osobowości, filozofię, etykę zawodową, socjologię, socjologię wychowania, zagrożenia i patologie społeczne, komunikację społeczną, metody badań pedagogicznych, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, zaburzenia rozwoju i zachowania, podstawy terapii pedagogicznej, technologię informacyjną, higienę i emisję głosu, pedagogikę specjalną, prawo oświatowe oraz język obcy.

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmioty: "Przedsiębiorczość w oświacie" oraz "Planowanie kariery zawodowej", które mają przygotować absolwentów do:

  • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności (np. prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych różnego typu), a także własnej działalności terapeutycznej, korekcyjno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, itp. 

Studenci poznają m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki samoprezentacji, techniki prowadzenia negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci kierunku pedagogika w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.

>> Zobacz pełen opis specjalności i sylwetkę Absolwenta


Atuty

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.

- Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych i zajęciach terenowych.

- Program kształcenia przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/mies!