Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Gość


Nasze ośrodki


Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem

II stopień (studia magisterskie)

Opis specjalności

Studia adresowane są  do osób, które w przedsiębiorstwie jak również we własnej firmie mogłyby wykorzystywać wiedzę z zakresu aktualnych przepisów prawa tak, by stać się samowystarczającą jednostką zdolną do podejmowania właściwych i potwierdzonych w prawie decyzji w zarządzaniu. Studia dają duże możliwości na rynku pracy m.in. w przedsiębiorstwach, gdzie potrzebny jest specjalista zarządzania z umiejętnościami zastosowania prawa w działalności firmy.

Ponadto studia kierowane są również do osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność gospodarczą i potrzebują podstaw prawnych oraz ekonomicznych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Wybierając tę specjalność Student posiądzie wiedzę związaną z organizacyjno-prawnymi aspektami zakładania i prowadzenia firmy.

Studiując tę specjalność Student pozna też aspekty dotyczące stosowania instrumentów marketingowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz działalności innowacyjnej i sposobów jej finansowania. Zapozna się również z rolą jaką odgrywa działalność przedsiębiorstw
w gospodarce, rozliczeniami finansowo-podatkowymi i aspektami środowiskowymi ich funkcjonowania. Dowie się jak wykorzystywać narzędzia informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sporządzać plany gospodarcze, w tym biznes plan przedsięwzięcia szacując przy tym jego opłacalność.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Prawo w zarządzaniu przedsiębiorstwem dzięki zdobytej wiedzy z dziedziny podstaw prawa potrafi nie tylko podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek oraz prowadzić zróżnicowane pod względem organizacyjnym i finansowym jednostki sektora małych przedsiębiorstw. Absolwent niniejszej specjalności umie przełożyć wiedzę z dziedziny prawa na grunt konkretnego przedsiębiorstwa, stając się wykwalifikowanym pracownikiem zarówno
w zakresie przepisów prawa jak i zarządzania danym przedsiębiorstwem. Połączenie obu umiejętności ma duże znaczenie praktyczne.
Ponadto Absolwent wie także jakie są metody finansowania przedsiębiorstw, w tym pochodzące z programów pomocowych Unii Europejskiej. Umie także pomnażać wartość rynkową przedsiębiorstwa wykorzystując przy tym korzystne warunki ekonomiczno-społeczne.
Absolwent tej specjalności zna też podstawowe metody zarządzania małym przedsiębiorstwem oraz jego zasobami. Potrafi także prawidłowo ocenić sytuację ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego oraz zarządzać jego rozwojem.
Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących  samodzielnych stanowiskach: przedsiębiorca (właściciel firmy), kierownik, prezes, specjalista z  podstawową wiedzą prawniczą ds. ekonomicznych i zarządzania, ekonomista.

Atuty

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 1900 PLN/mies!